تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: سرمایه گذاری دربخش‌های دامداری، گندم، زعفران و جلغوزه

سرمایه گذاری در بخش‌های  دامداری، گندم، زعفران و جلغوزه در اولویت راهبرد وزارت زراعت و آبیاری است که زیر نام «نقشه راه زراعت» آماده شده است. 

معین این وزارت می‌گوید که این نقشه راه در چارچوب برنامه حکومت برای رسیدن به خودبسنده‌گی طرح شده است.

از این میان وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که امسال بیش از یکصدو سی و شش میلیون افغانی در بخش زعفران سرمایه گذاری کرده است که در پی آن افزایش چشمگیری در تولید و صادرات زعفران به میان آمده است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت وآبیاری بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: سرمایه گذاری دربخش‌های دامداری، گندم، زعفران و جلغوزه

زراعت و آبیاری می‌گوید که امسال بیش از یکصدو سی و شش میلیون افغانی در بخش زعفران سرمایه گذاری کرده است.

Thumbnail

سرمایه گذاری در بخش‌های  دامداری، گندم، زعفران و جلغوزه در اولویت راهبرد وزارت زراعت و آبیاری است که زیر نام «نقشه راه زراعت» آماده شده است. 

معین این وزارت می‌گوید که این نقشه راه در چارچوب برنامه حکومت برای رسیدن به خودبسنده‌گی طرح شده است.

از این میان وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که امسال بیش از یکصدو سی و شش میلیون افغانی در بخش زعفران سرمایه گذاری کرده است که در پی آن افزایش چشمگیری در تولید و صادرات زعفران به میان آمده است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت وآبیاری بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید