تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: عواید گمرک بلخ و کاهش هزینه تضمین بانکی رسانه‌ها

در سال مالی هزار و سه صد و نود و شش  بیش از یازده میلیارد افغانی ازگمرک ولایت بلخ بدست آورده است

سخنگوی این وزارت میگوید که برای حمایت ازرسانه های کشور حکومت تصمیم گرفته است که  وزارت مالیه ازکاهش پنجاه درصدی هزینه های تضمین بانکی وجوازحق الامتیاز را برای رسانه های کشور پنجاه در صد کاهش بدهد.

درهمین حال، گراننده نرگس موسوی در مورد تولید برق حرارتی در شبرغان با مهمانان بحث کرده است. 

ضیا ضیا، آگاه امور اقتصادی
سیام پسرلی، سخنگوی اتاق های تجارت
رضا حیدری، مشاور ارشد انرژی وزارت انرژی و آب

بازرگانی

بازار: عواید گمرک بلخ و کاهش هزینه تضمین بانکی رسانه‌ها

در سال مالی هزار و سه صد و نود و شش  بیش از یازده میلیارد افغانی ازگمرک ولایت بلخ بدست آورده است

Thumbnail

سخنگوی این وزارت میگوید که برای حمایت ازرسانه های کشور حکومت تصمیم گرفته است که  وزارت مالیه ازکاهش پنجاه درصدی هزینه های تضمین بانکی وجوازحق الامتیاز را برای رسانه های کشور پنجاه در صد کاهش بدهد.

درهمین حال، گراننده نرگس موسوی در مورد تولید برق حرارتی در شبرغان با مهمانان بحث کرده است. 

ضیا ضیا، آگاه امور اقتصادی
سیام پسرلی، سخنگوی اتاق های تجارت
رضا حیدری، مشاور ارشد انرژی وزارت انرژی و آب

هم‌رسانی کنید