تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نبود بازار فروش مناسب برای فرآورده‌های انگور

شماری ازباغدران از نبود بازار فروش مناسب برای فرآورده‌های انگورشکایت دارند.

این باغداران می‌گویند که  با درنظرداشت نبود بازار برای فرآورده‌های شان ونیز نبود سردخانه‌های معیاری انگورشان را با بهای اندک میفرشند.

در همین حال مسوولان اداره انکشاف صادرات کشمش،میوه‌های و سبزی ها، نبود سرد خانه های بزرگ را درکشور انتقاد میکنند ومی‌گویند که حکومت باید درحل این مشکل بی درنگ اقدام کند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حاجی اخترمحمد، رییس اتحادیه صادرکننده گان میوه تازه بحث کرده است.

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد پیشی گرفتن افغانستان در شاخص دست رسی بازرگانان به و سرمایه گذاران به قرضه ها با سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد بحث کرده است. 

درهمین حال، گرداننده محمدی در مورد قاچاق کالاها از ایران به افغانستان با رحم الدین حاجی آغا، رییس بورد متشبثین بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: نبود بازار فروش مناسب برای فرآورده‌های انگور

در همین حال مسوولان اداره انکشاف صادرات کشمش،میوه‌های و سبزی ها، نبود سرد خانه های بزرگ را درکشور انتقاد میکنند.

Thumbnail

شماری ازباغدران از نبود بازار فروش مناسب برای فرآورده‌های انگورشکایت دارند.

این باغداران می‌گویند که  با درنظرداشت نبود بازار برای فرآورده‌های شان ونیز نبود سردخانه‌های معیاری انگورشان را با بهای اندک میفرشند.

در همین حال مسوولان اداره انکشاف صادرات کشمش،میوه‌های و سبزی ها، نبود سرد خانه های بزرگ را درکشور انتقاد میکنند ومی‌گویند که حکومت باید درحل این مشکل بی درنگ اقدام کند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حاجی اخترمحمد، رییس اتحادیه صادرکننده گان میوه تازه بحث کرده است.

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد پیشی گرفتن افغانستان در شاخص دست رسی بازرگانان به و سرمایه گذاران به قرضه ها با سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد بحث کرده است. 

درهمین حال، گرداننده محمدی در مورد قاچاق کالاها از ایران به افغانستان با رحم الدین حاجی آغا، رییس بورد متشبثین بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید