تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نمایشگاه بازرگانی و سرمایه گذاری افغانستان و هند

در نمایشگاه بازرگانی وسرمایه گذاری افغانستان وهند، بسیاری ازشرکت‌های کشور به توافقنامه‌های بزرگ بازرگانی با بازرگانان خارجی دست یافته اند.

دراین نمایشگاه یک بانوی بازرگان دربخش میوه‌های خشک، توانسته است که توافقنامه‌یی را در باره فروش بادام دایکندی دربازارهای هند بدست آرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شفیق عطایی، معاون اتاق تجارت وصنایع بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد راه اندازی نخستین نشست بازرگانی افغانستان و انگلستان با حکیم‌الله صدیقی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

همچنان در بخش دیگر گرداننده محمدی در مورد شکایت باشنده‌گان پایتخت از افزایش بهای مواد اولیه با علی مشعل، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: نمایشگاه بازرگانی و سرمایه گذاری افغانستان و هند

درهمین حال اتاق تجارت وصنایع می‌گوید که حکومت باید برای تداوم چنین برنامه‌ها درهند بکوشد.

Thumbnail

در نمایشگاه بازرگانی وسرمایه گذاری افغانستان وهند، بسیاری ازشرکت‌های کشور به توافقنامه‌های بزرگ بازرگانی با بازرگانان خارجی دست یافته اند.

دراین نمایشگاه یک بانوی بازرگان دربخش میوه‌های خشک، توانسته است که توافقنامه‌یی را در باره فروش بادام دایکندی دربازارهای هند بدست آرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شفیق عطایی، معاون اتاق تجارت وصنایع بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد راه اندازی نخستین نشست بازرگانی افغانستان و انگلستان با حکیم‌الله صدیقی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

همچنان در بخش دیگر گرداننده محمدی در مورد شکایت باشنده‌گان پایتخت از افزایش بهای مواد اولیه با علی مشعل، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید