تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: کمپاین افشای نام زورمندان مقروض شرکت برشنا

شرکت برشنا از فردا چهارشنبه، پیکاری را زیر نام "افشای نام زورمندان" آغاز می کند. 

رییس این شرکت می گوید که سر از فردا همه روزه نام یک تن از زورمندانی که پول صرفیه برق را نمی پردازند، همگانی خواهد شد. 

وی می افزاید که هفته آینده تفاهم نامه یی با لوی سارنوالی به هدف رسیده گی به پرونده های این زورمندان نیز امضاء خواهد شد. 

دراین برنامه گرداننه زرمینه محمدی با امان الله غالب، رییس شرکت تجارتی برشنا بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: کمپاین افشای نام زورمندان مقروض شرکت برشنا

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا دو هزار و یکصد مشترک این شرکت، چهار میلیارد افغانی به این شرکت بدهکار استند. 

Thumbnail

شرکت برشنا از فردا چهارشنبه، پیکاری را زیر نام "افشای نام زورمندان" آغاز می کند. 

رییس این شرکت می گوید که سر از فردا همه روزه نام یک تن از زورمندانی که پول صرفیه برق را نمی پردازند، همگانی خواهد شد. 

وی می افزاید که هفته آینده تفاهم نامه یی با لوی سارنوالی به هدف رسیده گی به پرونده های این زورمندان نیز امضاء خواهد شد. 

دراین برنامه گرداننه زرمینه محمدی با امان الله غالب، رییس شرکت تجارتی برشنا بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید