تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

بانک جهانی: سالانه ۴۰۰هزار تن به بازارکار افغانستان اضافه می‌شوند

بانک جهانی، در گزارش تازه‌اش وضعیت بازار کار افغانستان را نگران کننده می‌گوید و می‌افزاید که با کاهش فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان، بازار کار نیز در این کشور کاهش یافته است.

بربنیاد این گزراش، سالانه  در حدود ۴۰۰صد هزار تن به بازار کار کشور اضافه می‌شوند که از آن جمله تنها شمار کمی آنان در نهادهای دولتی و خصوصی کار می‌یابند.

توبیاس اخترحق، مشاور اقتصادی بانک جهانی در افغانستان در این باره می‌گوید: «با کاهش سرعت فعالیت‌های اقتصادی، ما گواه کاهش کار و افزایش بی‌کاری بوده ایم. از هر زمانی، یافتن کار اکنون برای مردم مشکل تر است. ما تخمین زده ایم که میان سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷، ۱۵۰هزار فرصت شغلی از میان رفته اند. تخمین زده می شود که هر سال ۴۰۰ هزار تن وارد بازار کار می شوند.»

در همین حال، افزایش بی‌کاری در افغانستان شماری از شهروندان کشور را نیز شدت متأثیر ساخته است. این شهروندان، حکومت را به ناتوانی در حل معضل بی‌کاری در کشور متهم می‎سازند.

عبدالحق، که دو سال پیش از دانشکده اقتصاد دانشگاه کندز فارغ شده است می‌گوید در درازای این دوسال به بیش از بیست نهاد دولتی و خصوصی برای پیدا کردن کار مراجعه کرده است، اما هیچگاهی مؤفق به دریافت کار نشده است: «مردم وقتی از دانشگاه فارغ می‌شوند می‌بینند کار نیست. یک سال، دوسال ... دنبال کار می‌گردند اما وقتی ناامید شدند دست به مهاجرت می‌زنند.»

همانند عبدالحق نزدیک به دو میلیون تن از جمعیت کشور به معضل بی‌کاری گرفتار استند.

گزارش اخیر بانک جهانی در پیوند با وضع اقتصادی کشور، حکایتی از اشتغال این بیکاران به این زودی‌ها ندارد. بانک جهانی گفته است که در سال‌های پسین به علت‌های گوناگون، فرصت های شغلی در افغانستان از بین رفته اند و هنوز نگرانی‌ها از ادامه این روند وجود دارند.

از سویی دیگر، وزارت کار و امور اجتماعی از برنامه‌های حکومت برای کاهش میزان بیکاری و افزایش اشتغال زایی سخن می‌زند.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌افزاید: «مشکل بیکاری در حال حل شدن است و بیشتر آن حل هم شده به همین دلیل سرمایه گذاری خوب داریم و جذب در سکتورخصوصی خوب است.»

بربنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر از مجموع هشت میلیون و پنجصد هزار تن نیروی کار در کشور، در حدود دو میلیون تن آنان بیکار هستند.

بازرگانی

بانک جهانی: سالانه ۴۰۰هزار تن به بازارکار افغانستان اضافه می‌شوند

بربنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر از مجموع هشت میلیون و پنجصد هزار تن نیروی کار در کشور، در حدود دو میلیون تن آنان بیکار هستند.

تصویر بندانگشتی

بانک جهانی، در گزارش تازه‌اش وضعیت بازار کار افغانستان را نگران کننده می‌گوید و می‌افزاید که با کاهش فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان، بازار کار نیز در این کشور کاهش یافته است.

بربنیاد این گزراش، سالانه  در حدود ۴۰۰صد هزار تن به بازار کار کشور اضافه می‌شوند که از آن جمله تنها شمار کمی آنان در نهادهای دولتی و خصوصی کار می‌یابند.

توبیاس اخترحق، مشاور اقتصادی بانک جهانی در افغانستان در این باره می‌گوید: «با کاهش سرعت فعالیت‌های اقتصادی، ما گواه کاهش کار و افزایش بی‌کاری بوده ایم. از هر زمانی، یافتن کار اکنون برای مردم مشکل تر است. ما تخمین زده ایم که میان سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷، ۱۵۰هزار فرصت شغلی از میان رفته اند. تخمین زده می شود که هر سال ۴۰۰ هزار تن وارد بازار کار می شوند.»

در همین حال، افزایش بی‌کاری در افغانستان شماری از شهروندان کشور را نیز شدت متأثیر ساخته است. این شهروندان، حکومت را به ناتوانی در حل معضل بی‌کاری در کشور متهم می‎سازند.

عبدالحق، که دو سال پیش از دانشکده اقتصاد دانشگاه کندز فارغ شده است می‌گوید در درازای این دوسال به بیش از بیست نهاد دولتی و خصوصی برای پیدا کردن کار مراجعه کرده است، اما هیچگاهی مؤفق به دریافت کار نشده است: «مردم وقتی از دانشگاه فارغ می‌شوند می‌بینند کار نیست. یک سال، دوسال ... دنبال کار می‌گردند اما وقتی ناامید شدند دست به مهاجرت می‌زنند.»

همانند عبدالحق نزدیک به دو میلیون تن از جمعیت کشور به معضل بی‌کاری گرفتار استند.

گزارش اخیر بانک جهانی در پیوند با وضع اقتصادی کشور، حکایتی از اشتغال این بیکاران به این زودی‌ها ندارد. بانک جهانی گفته است که در سال‌های پسین به علت‌های گوناگون، فرصت های شغلی در افغانستان از بین رفته اند و هنوز نگرانی‌ها از ادامه این روند وجود دارند.

از سویی دیگر، وزارت کار و امور اجتماعی از برنامه‌های حکومت برای کاهش میزان بیکاری و افزایش اشتغال زایی سخن می‌زند.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌افزاید: «مشکل بیکاری در حال حل شدن است و بیشتر آن حل هم شده به همین دلیل سرمایه گذاری خوب داریم و جذب در سکتورخصوصی خوب است.»

بربنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر از مجموع هشت میلیون و پنجصد هزار تن نیروی کار در کشور، در حدود دو میلیون تن آنان بیکار هستند.

هم‌رسانی کنید