تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

گزارش وزارت اقتصاد در بارۀ فعالیت‌های نهادهای غیر حکومتی

درسال گذشته نهادهای غیر حکومتی بیش از ۸۸۴ میلیون دالر را در بیش از ۲۹۰۰ پروژه گونه‌گون در کشور هزینه کرده اند.

یک گزارش تازه وزارت اقتصاد نشان میدهد که دراین سال، نهاد‌های غیر حکومتی خارجی درحدود شش صد میلیون دالر را درپروژه‌های خدمات همه‌گانی هزینه کرده اند.

ازسویی هم دراین گزارش آمده است که  درسال هزاروسه صدونود و شش هجری خورشیدی در مقایسه با سال پیش،  دربخش‌های کشاورزی و مصوونیت اجتماعی درکشورمصارف نهاد‌های غیر حکومتی کاهش به میان امده است.

درگزارش تازه فعالیت های نهادهای غیردولتی آمده است که این نهاد ها درسال گذشته با هزینه بیش ازهشت صدوهشتاد میلیون دالر،بازهم یک بخشی بزرگی ازاین پول ها راخارج ازبودجه ملی هزینه کرده اند.

دراین گزارش درکنارپیشرفت کارشماری ازنهاد ها درراه اندازی پروژه های سودمند توسعه یی ، نبود توازن توسعه یی ،نبود هماهنگی میان نهاد های دولتی وغیردولتی درپروژه‌ها ومصارف بلند اداری شماری ازنهاد های غیردولتی ازچالش های پابرجا گفته شده اند.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد گفت:« حکومت درباره شماری ازنهادهای غیردولتی که ازسال ها درروستاها فعالیت دوامداردارد تصمیم خواهند کرفت ودراین بخش برفراهم شدن یک بودجه واحد کارمیشود.»

نورجهان ماوانی، سفیرشبکه آغاخان درافغانستان گفت:«نظریات مردم درباره کارهای مان درمحل نقش اساسی دارد دربهبود خدمات ما، این درست نخواهند بود که ما بگویم بسیار کارخوب کردیم اما مردم باید بگویند که ما چه برای آنها کردیم وچقدرقابل قبول برای مردم است خدمات ما.»

درهمین حال شماری ازمسوولان نهاد‌های غیر دولتی حکومت  محلی را درمشکل تراشی ها فراراه کارپروژه های توسعه یی درکشور انتقاد میکنند.

بریالی عمرزی نماینده نهاد های غیردولتی داخلی گفت:«درحال حاضر کارهای ما گذشته ازوزارت اقتصاد دونرها حتا ازسوی فرماندهان اربکی نیزارزیابی میشود وفرماندهان ولایت ها ازکارما نظارت میکنند.»

ازسویی هم درگزارش اخیر فعالیت‌های نهاد‌های غیردولتی درسال گذشته آمده است که در این سال ازدوهزارسه صدونودونو نهاد غیر دولتی که دراین وزارت ثبت شده اند، بیش ازپنج نهاد غیردولتی به علت معلوم نبودن حسابدهی شان منحل شده اند.
 

بازرگانی

گزارش وزارت اقتصاد در بارۀ فعالیت‌های نهادهای غیر حکومتی

ازسویی هم دراین گزارش آمده است که  درسال هزاروسه صدونود و شش هجری خورشیدی در مقایسه با سال پیش،  دربخش‌های کشاورزی و مصوونیت اجتماعی درکشورمصارف نهاد‌های غیر حکومتی کاهش به میان امده است.

Thumbnail

درسال گذشته نهادهای غیر حکومتی بیش از ۸۸۴ میلیون دالر را در بیش از ۲۹۰۰ پروژه گونه‌گون در کشور هزینه کرده اند.

یک گزارش تازه وزارت اقتصاد نشان میدهد که دراین سال، نهاد‌های غیر حکومتی خارجی درحدود شش صد میلیون دالر را درپروژه‌های خدمات همه‌گانی هزینه کرده اند.

ازسویی هم دراین گزارش آمده است که  درسال هزاروسه صدونود و شش هجری خورشیدی در مقایسه با سال پیش،  دربخش‌های کشاورزی و مصوونیت اجتماعی درکشورمصارف نهاد‌های غیر حکومتی کاهش به میان امده است.

درگزارش تازه فعالیت های نهادهای غیردولتی آمده است که این نهاد ها درسال گذشته با هزینه بیش ازهشت صدوهشتاد میلیون دالر،بازهم یک بخشی بزرگی ازاین پول ها راخارج ازبودجه ملی هزینه کرده اند.

دراین گزارش درکنارپیشرفت کارشماری ازنهاد ها درراه اندازی پروژه های سودمند توسعه یی ، نبود توازن توسعه یی ،نبود هماهنگی میان نهاد های دولتی وغیردولتی درپروژه‌ها ومصارف بلند اداری شماری ازنهاد های غیردولتی ازچالش های پابرجا گفته شده اند.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد گفت:« حکومت درباره شماری ازنهادهای غیردولتی که ازسال ها درروستاها فعالیت دوامداردارد تصمیم خواهند کرفت ودراین بخش برفراهم شدن یک بودجه واحد کارمیشود.»

نورجهان ماوانی، سفیرشبکه آغاخان درافغانستان گفت:«نظریات مردم درباره کارهای مان درمحل نقش اساسی دارد دربهبود خدمات ما، این درست نخواهند بود که ما بگویم بسیار کارخوب کردیم اما مردم باید بگویند که ما چه برای آنها کردیم وچقدرقابل قبول برای مردم است خدمات ما.»

درهمین حال شماری ازمسوولان نهاد‌های غیر دولتی حکومت  محلی را درمشکل تراشی ها فراراه کارپروژه های توسعه یی درکشور انتقاد میکنند.

بریالی عمرزی نماینده نهاد های غیردولتی داخلی گفت:«درحال حاضر کارهای ما گذشته ازوزارت اقتصاد دونرها حتا ازسوی فرماندهان اربکی نیزارزیابی میشود وفرماندهان ولایت ها ازکارما نظارت میکنند.»

ازسویی هم درگزارش اخیر فعالیت‌های نهاد‌های غیردولتی درسال گذشته آمده است که در این سال ازدوهزارسه صدونودونو نهاد غیر دولتی که دراین وزارت ثبت شده اند، بیش ازپنج نهاد غیردولتی به علت معلوم نبودن حسابدهی شان منحل شده اند.
 

هم‌رسانی کنید