تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

احزاب سیاسی حکومت را به طرح ریزی تقلب در انتخابات متهم می‌سازند

 احزاب وجریان‌های سیاسی حکومت را به طرح ریزی تقلب‌های گسترده درانتخابات و ایجاد یک پارلمانی حکومتی متهم می‌سازند.

 شماری از اعضای این احزاب وجریان‌های سیاسی می‌گویند که دفترهای کمیسیون انتخابات را در ولایت‌ها از آن رو می بندند، که حکومت از شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان درانتخابات مجلس نماینده‌گان اطمینان بدهد.

 اما  حکومت  بستن درهای کمیسیون انتخابات را ازسوی این احزاب و جریان‌های سیاسی ، یک حرکت ضد مصالح عمومی ونقض روشن حقوق شهروندان ونیز یک تشبث بیهوده دربرابر مردم می‌گوید.

 همزمان با این سازمان ملل متحد هشدارمی‌دهد که بستن درهای کمیسیون‌های انتخاباتی برگزاری انتخابات را در زمان معین آن با خطر روبه رو می‌سازد.

 درحالی که یک ماه به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان درکشور مانده است، تنش‌ها میان حکومت واحزاب سیاسی ظاهرآ به اوج رسیده اند.

 احمد ضیا مسعود، رییس اجرایی ایتلاف بزرگ ملی گفت:«اکنون حکومت می‌خواهد تا در انتخابات تقلب کند، تا نماینده‌های خود را به مجلس نماینده‌گان بفرستد، نه نماینده‌گان مردم را تا یک مجلس نماینده‌گانی بوجود بیآید که در خدمت حکومت باشد و از این راه بتواند دستورها را در مطابقت با خواسته هایشان بوجود بیآورند.»

 انوارالحق احدی، رییس جبهه نوین ملی افغانستان:«بایومتریک یک شکل خوب و قابل پذیرش است، این طرح مشکل نیت و برخی شرکت ه برای ما گفته که بایومتریک حتی در روز انتخابات هم شده می تواند|، اما حکومت در این باره بهانه گیری می کند.»

 اما حکوت  هرچند ازبرگزاری انتخابات شفاف اطمینان می‌دهد ، بستن درهای دفترهای انتخابات را ازسوی احزاب سیاسی، حرکت ضد مصالح عمومی ونقض روشن حقوق شهروندان می گوید.

 محمد  سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور گفت:«بستن دفترهای انتخابات از سوی هر گروهی که باشد، یک حرکت برخلاف منافع عمومی و نقض آشکار حقوق اساسی شهروندان کشور و حکم قانون اساسی و همچنان یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاریست.»

 عبدالله عبدالله، رییس اجراییه  گفت:«با همین بحث بایومتریک که از سوی شهروندان افغانستان هم مطرح شده و یک راه حلی گفته میشود با همین یک قسمتی از تشویش های شهروندان کشور رفع شود از جمله نهاد های سیاسی.»

 درهمین حال سازمان ملل متحد ازتمامی عناصر سیاسی ونهادهای مربوط می خواهد تا به گونۀ مسوؤلانه عمل نمایند.

 تدامیچی یاماماتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد درافغانستان گفت:«این اقدامات جلو کار کمیسیون انتخابات را می گیرند وبرگزاری انتخابات را درزمان معین به خطرمی اندازد.نگرانی‌های سیاسی باید ازطریق راه کارهای قانونی نه ازطریق بستن درها رسیده گی شوند.»

 این مقام سازمان ملل متحد هنگام ازآن چه که احتمال تقلب درانتخابات آینده می گوید نیز نگران است.

 تدامیچی یاماماتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد درافغانستان افزود:«ما ازتقلب واقعی یی که ممکن است درانتخابات رخ دهد ونیز ازادعاهای تقلب که ممکن است هدف تکتکی ازآن بی اعتبار کردن انتخابات است، آگاه استیم.نهادهای مربوط باید به هردو مورد مبارزه نمایند.من ازتمامی عناصر سیاسی ونهادها می خواهم تا وظایف شان را انجام دهند ومسوولان عمل کنند.»

 هواداران شماری ازاحزاب وجریان‌های سیاسی ازجمله ایتلاف ملی درنزدیک دفترهای انتخابات درولایت‌های بلخ، کندهار وننگرهار چادر برپا کرده اند ومی‌گویند که می خواهند تا روند رأی دهی را حکومت بایومتریک بسازد وجلوتقلب درانتخابات گرفته شود.

انتخابات ۹۷

احزاب سیاسی حکومت را به طرح ریزی تقلب در انتخابات متهم می‌سازند

 همزمان با این سازمان ملل متحد هشدارمی‌دهد که بستن درهای کمیسیون‌های انتخاباتی برگزاری انتخابات را در زمان معین آن با خطر روبه رو می‌سازد.

Thumbnail

 احزاب وجریان‌های سیاسی حکومت را به طرح ریزی تقلب‌های گسترده درانتخابات و ایجاد یک پارلمانی حکومتی متهم می‌سازند.

 شماری از اعضای این احزاب وجریان‌های سیاسی می‌گویند که دفترهای کمیسیون انتخابات را در ولایت‌ها از آن رو می بندند، که حکومت از شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان درانتخابات مجلس نماینده‌گان اطمینان بدهد.

 اما  حکومت  بستن درهای کمیسیون انتخابات را ازسوی این احزاب و جریان‌های سیاسی ، یک حرکت ضد مصالح عمومی ونقض روشن حقوق شهروندان ونیز یک تشبث بیهوده دربرابر مردم می‌گوید.

 همزمان با این سازمان ملل متحد هشدارمی‌دهد که بستن درهای کمیسیون‌های انتخاباتی برگزاری انتخابات را در زمان معین آن با خطر روبه رو می‌سازد.

 درحالی که یک ماه به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان درکشور مانده است، تنش‌ها میان حکومت واحزاب سیاسی ظاهرآ به اوج رسیده اند.

 احمد ضیا مسعود، رییس اجرایی ایتلاف بزرگ ملی گفت:«اکنون حکومت می‌خواهد تا در انتخابات تقلب کند، تا نماینده‌های خود را به مجلس نماینده‌گان بفرستد، نه نماینده‌گان مردم را تا یک مجلس نماینده‌گانی بوجود بیآید که در خدمت حکومت باشد و از این راه بتواند دستورها را در مطابقت با خواسته هایشان بوجود بیآورند.»

 انوارالحق احدی، رییس جبهه نوین ملی افغانستان:«بایومتریک یک شکل خوب و قابل پذیرش است، این طرح مشکل نیت و برخی شرکت ه برای ما گفته که بایومتریک حتی در روز انتخابات هم شده می تواند|، اما حکومت در این باره بهانه گیری می کند.»

 اما حکوت  هرچند ازبرگزاری انتخابات شفاف اطمینان می‌دهد ، بستن درهای دفترهای انتخابات را ازسوی احزاب سیاسی، حرکت ضد مصالح عمومی ونقض روشن حقوق شهروندان می گوید.

 محمد  سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور گفت:«بستن دفترهای انتخابات از سوی هر گروهی که باشد، یک حرکت برخلاف منافع عمومی و نقض آشکار حقوق اساسی شهروندان کشور و حکم قانون اساسی و همچنان یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاریست.»

 عبدالله عبدالله، رییس اجراییه  گفت:«با همین بحث بایومتریک که از سوی شهروندان افغانستان هم مطرح شده و یک راه حلی گفته میشود با همین یک قسمتی از تشویش های شهروندان کشور رفع شود از جمله نهاد های سیاسی.»

 درهمین حال سازمان ملل متحد ازتمامی عناصر سیاسی ونهادهای مربوط می خواهد تا به گونۀ مسوؤلانه عمل نمایند.

 تدامیچی یاماماتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد درافغانستان گفت:«این اقدامات جلو کار کمیسیون انتخابات را می گیرند وبرگزاری انتخابات را درزمان معین به خطرمی اندازد.نگرانی‌های سیاسی باید ازطریق راه کارهای قانونی نه ازطریق بستن درها رسیده گی شوند.»

 این مقام سازمان ملل متحد هنگام ازآن چه که احتمال تقلب درانتخابات آینده می گوید نیز نگران است.

 تدامیچی یاماماتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد درافغانستان افزود:«ما ازتقلب واقعی یی که ممکن است درانتخابات رخ دهد ونیز ازادعاهای تقلب که ممکن است هدف تکتکی ازآن بی اعتبار کردن انتخابات است، آگاه استیم.نهادهای مربوط باید به هردو مورد مبارزه نمایند.من ازتمامی عناصر سیاسی ونهادها می خواهم تا وظایف شان را انجام دهند ومسوولان عمل کنند.»

 هواداران شماری ازاحزاب وجریان‌های سیاسی ازجمله ایتلاف ملی درنزدیک دفترهای انتخابات درولایت‌های بلخ، کندهار وننگرهار چادر برپا کرده اند ومی‌گویند که می خواهند تا روند رأی دهی را حکومت بایومتریک بسازد وجلوتقلب درانتخابات گرفته شود.

هم‌رسانی کنید