تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز سی‌ویکم ماه حمل سال آینده را روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

منابعی در این کمیسیون می‌گویند که این تصمیم پس از رأی‌زنی‌ها با نهاد‌های ناظر انتخابات و شماری از احزاب گرفته شده است.

اما کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی بر پذیرفته شدن خواست‌های شان از بهر برگذاری انتخابات شفاف تأکید می ورزند و از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که زمینۀ را برای آمدن تغییر در نظام انتخاباتی و نیز تثبیت بایومتریک رأی دهنده‌گان فراهم سازند.

در همین حال کمیتۀ سیاسی احزاب سیاسی بر پذیرفته شدن خواست‌های شان تأکید می ورزد و از جانب داری نهادهای خارجی در انتخابات سخن می‌گوید.

همایون جریر، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب سیاسی، می‌گوید که آنان از جامعه جهانی و یوناما خواسته اند که در امور انتخابات مداخله‌های جانب دارانه نکنند و مردم را برای برگزاری یک انتخابات سالم همکاری کنند.

آقای جریر گفت: «یوناما که ما انرا یک اداره بی‌طرف می‌دانیم بعضی مصاحبات و ابراز نظر هایی در گذشته داشته اند که به آنان لازم نبود که در این مورد آنان وضاحت کنند.»

کمیتۀ سیاسی احزاب سیاسی می‌گوید حلقاتی در ارگ و بیرون از ارگ تلاش دارند تا جلو انتخابات شفاف را بگیرند و انتخابات را با تأخیر روبه‌رو سازند.

آقای جریر می‌گوید که از خواست‌های شان هرگز نمی گذرند و احزاب سه خواست محوری دارند.

او افزود: «مهم ترین خواست ما تغییر سیستم از ( اس- ان -تی - وی) به ( ام - دی - ار) است و بر بایومتریک شدن رأی دهنده‌گان در روز انتخابات تأکید می‌کنیم و این خواست‌های ما شدنی استند.»

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: «ما روند انتخابات را حمایت می‌کنیم.»

اما کمیسیون مستقل انتخابات عملی شدن خواست‌های احزاب سیاسی را در زمان کنونی ناممکن می‌داند. 

سید حفیظ هاشمی، عضو کمیسیون انتخابات، گفت: «ترس ما این است که یک بار هفت حزب میاید و خواست‌هایی را مطرح می‌کنند بعد چند حزب دیگه بیاید و‌خواست‌هایی دیگر را مطرح کند. همین گونه نامزدان انتخابات خواست های داشته باشند... ما امیدواریم که به یک نتییجه برسند و توافقی شود.»

در همین حال کمیتۀ ویژۀ  بررسی خواست‌های احزاب سیاسی در دومین نشست شان دربارۀ چگونگی تغییر نظام انتخابات و عملی شدن شیوۀ شناخت بایومتریک رای دهنده گان بحت کردند.

یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا، گفت: «ما در این زمان به یک اجماع فوری سیاسی نیاز داریم که احزاب بخشی از آن باشد و به یک نتیجه برسند تا این که دوباره پراکنده‌گی به میان نیاید.»

احزاب سیاسی می‌گویند که بیش از پنج میلیون تن به‌گونه تقلبی ثبت نام شده اند و آرای این ثبت نام شونده‌گان باید باطل اعلام شوند.

انتخابات ۹۷

اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات

یک عضو کمیتۀ سیاسی احزاب سیاسی می‌گوید خواست آنان از جامعه جهانی و یوناما این است که در امور انتخابات مداخله‌های جانب دارانه نکنند.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز سی‌ویکم ماه حمل سال آینده را روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

منابعی در این کمیسیون می‌گویند که این تصمیم پس از رأی‌زنی‌ها با نهاد‌های ناظر انتخابات و شماری از احزاب گرفته شده است.

اما کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی بر پذیرفته شدن خواست‌های شان از بهر برگذاری انتخابات شفاف تأکید می ورزند و از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که زمینۀ را برای آمدن تغییر در نظام انتخاباتی و نیز تثبیت بایومتریک رأی دهنده‌گان فراهم سازند.

در همین حال کمیتۀ سیاسی احزاب سیاسی بر پذیرفته شدن خواست‌های شان تأکید می ورزد و از جانب داری نهادهای خارجی در انتخابات سخن می‌گوید.

همایون جریر، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب سیاسی، می‌گوید که آنان از جامعه جهانی و یوناما خواسته اند که در امور انتخابات مداخله‌های جانب دارانه نکنند و مردم را برای برگزاری یک انتخابات سالم همکاری کنند.

آقای جریر گفت: «یوناما که ما انرا یک اداره بی‌طرف می‌دانیم بعضی مصاحبات و ابراز نظر هایی در گذشته داشته اند که به آنان لازم نبود که در این مورد آنان وضاحت کنند.»

کمیتۀ سیاسی احزاب سیاسی می‌گوید حلقاتی در ارگ و بیرون از ارگ تلاش دارند تا جلو انتخابات شفاف را بگیرند و انتخابات را با تأخیر روبه‌رو سازند.

آقای جریر می‌گوید که از خواست‌های شان هرگز نمی گذرند و احزاب سه خواست محوری دارند.

او افزود: «مهم ترین خواست ما تغییر سیستم از ( اس- ان -تی - وی) به ( ام - دی - ار) است و بر بایومتریک شدن رأی دهنده‌گان در روز انتخابات تأکید می‌کنیم و این خواست‌های ما شدنی استند.»

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: «ما روند انتخابات را حمایت می‌کنیم.»

اما کمیسیون مستقل انتخابات عملی شدن خواست‌های احزاب سیاسی را در زمان کنونی ناممکن می‌داند. 

سید حفیظ هاشمی، عضو کمیسیون انتخابات، گفت: «ترس ما این است که یک بار هفت حزب میاید و خواست‌هایی را مطرح می‌کنند بعد چند حزب دیگه بیاید و‌خواست‌هایی دیگر را مطرح کند. همین گونه نامزدان انتخابات خواست های داشته باشند... ما امیدواریم که به یک نتییجه برسند و توافقی شود.»

در همین حال کمیتۀ ویژۀ  بررسی خواست‌های احزاب سیاسی در دومین نشست شان دربارۀ چگونگی تغییر نظام انتخابات و عملی شدن شیوۀ شناخت بایومتریک رای دهنده گان بحت کردند.

یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا، گفت: «ما در این زمان به یک اجماع فوری سیاسی نیاز داریم که احزاب بخشی از آن باشد و به یک نتیجه برسند تا این که دوباره پراکنده‌گی به میان نیاید.»

احزاب سیاسی می‌گویند که بیش از پنج میلیون تن به‌گونه تقلبی ثبت نام شده اند و آرای این ثبت نام شونده‌گان باید باطل اعلام شوند.

هم‌رسانی کنید