تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: اریه معلومات و برنامه‌های ۱۰ نامزد وکیل

ادامه پیکارهای انتخاباتی وارایه معلومات و برنامه‌های ۱۱ نامزد وکیل مجلس نماینده‌گان همراه با چهار مهمان که درمورد گفته‌های نامزد وکیلا نظریات و دیدگاه‌های شان را و همچنان قضاوت از گفته نامزدان می کردند.

مهمانان ویژه:

۱: نجیب شریفی، کارشناس سیاسی 
۲: داکتر حسن گران، کارشناس سیاسی
۳: حامد صبوری، کارشناس سیاسی
۴: داکتر فرامرز تمنا، کارشناس سیاسی

نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان از ولایت کابل:

۱: آصف آشنا، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۲: سنگر امیرزاده، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۳: هوا علم نورستانی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۴: قربان علی ارزگانی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   

مهمانان ولایت بلخ:

۱: محمد وکیل متین، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۲: سونیا رجبی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۳: محبوبه سادات، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۴: عبدالرحمن صمدی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۵ : حامد حسنی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۶ : طاهر عالمی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   

انتخابات

انتخابات ۹۷: اریه معلومات و برنامه‌های ۱۰ نامزد وکیل

ادامه پیکارهای انتخاباتی وارایه معلومات و برنامه‌های ۱۱ نامزد وکیل مجلس نماینده‌گان همراه با چهار مهمان که درمورد گفته‌های نامزد وکیلا نظریات و دیدگاه‌های شان را و همچنان قضاوت از گفته نامزدان می کردند.

مهمانان ویژه:

۱: نجیب شریفی، کارشناس سیاسی 
۲: داکتر حسن گران، کارشناس سیاسی
۳: حامد صبوری، کارشناس سیاسی
۴: داکتر فرامرز تمنا، کارشناس سیاسی

نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان از ولایت کابل:

۱: آصف آشنا، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۲: سنگر امیرزاده، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۳: هوا علم نورستانی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۴: قربان علی ارزگانی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   

مهمانان ولایت بلخ:

۱: محمد وکیل متین، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۲: سونیا رجبی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۳: محبوبه سادات، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۴: عبدالرحمن صمدی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۵ : حامد حسنی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   
۶ : طاهر عالمی، نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان   

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews