تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی استعفای اخیر وزیران کابینه

ظرف یک ماه گذشته چهار تن از وزیران کشور، سید سعادت نادری وزیر شهر سازی و مسکن، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، همایون رسا و زیرتجارت از مقام‌های خود استعفا دادند؛ اما علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به دستور رییس‌جمهور از مقامش کنار زده شد و بعدا دفتر او مهر و موم گردید.

این در حالی است که حکومت وحدت ملی در چهارمین سال هستی سیاسی خود هنوز موفق نشده است که کاببیۀ خود را تکمیل کند. دلیل چیست که این وزیران و عمدآ در این اواخر وزیران بخش های اقتصادی کنار می روند یا هم کنار زده می شوند؟

در پشت پردۀ این کنار رفتن ها و کنار زدن‌های چه سیاست هایی جریان دارد، آن هم در حالی افغاتستان از نظر اقتصادی و امنیتی روزگار شاقی را پشت سر می گذارد و کشور در آستانۀ دو رویداد مهم سیاسی، یعنی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قرار دارد؟ ابن تغییرات آیا پیوند به این دو انتخابات دارد.

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

واقف حکیمی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی

معین معین، عضو رهبری محور مردم افغانستان

نبی مصداق، آگاه امور سیاسی

عبدالکریم عارفی، معاون شورای عالی سرمایه گذاری افغانستان

 

 

گفتمان

گفتمان: بررسی استعفای اخیر وزیران کابینه

ظرف یک ماه گذشته چهار تن از وزیران کشور، سید سعادت نادری وزیر شهر سازی و مسکن، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، همایون رسا و زیرتجارت از مقام‌های خود استعفا دادند؛ اما علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به دستور رییس‌جمهور از مقامش کنار زده شد و بعدا دفتر او مهر و موم گردید.

این در حالی است که حکومت وحدت ملی در چهارمین سال هستی سیاسی خود هنوز موفق نشده است که کاببیۀ خود را تکمیل کند. دلیل چیست که این وزیران و عمدآ در این اواخر وزیران بخش های اقتصادی کنار می روند یا هم کنار زده می شوند؟

در پشت پردۀ این کنار رفتن ها و کنار زدن‌های چه سیاست هایی جریان دارد، آن هم در حالی افغاتستان از نظر اقتصادی و امنیتی روزگار شاقی را پشت سر می گذارد و کشور در آستانۀ دو رویداد مهم سیاسی، یعنی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قرار دارد؟ ابن تغییرات آیا پیوند به این دو انتخابات دارد.

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

واقف حکیمی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی

معین معین، عضو رهبری محور مردم افغانستان

نبی مصداق، آگاه امور سیاسی

عبدالکریم عارفی، معاون شورای عالی سرمایه گذاری افغانستان

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews