تازه‌ترین خبرها
گوناگون

مناظره: کودکان زیر سایه جنگ

در این برنامه، گرداننده فرحناز فروتن درباره آسیب‌پذیری کودکان افغان از جنگ و خشونت، تلفات کودکان در جنگ‌ها و برنامه‌های حکومت افغانستان برای حفاظت کودکان از خطرات جنگ بحث کرده است.

مهمانان:

نافع فروزان‌فر، مسوول کمپاین حفاظت از کودکان در جنگ در دفتر حمایت از کودکان

مسعوده کروخی، معاون کمیسیون زنان و کودکان در مجلس نماینده‌گان

نجیب الله اخلاقی، رییس دبیرخانه سکرتریت کودکان در وزارت کار و امور اجتماعی

مل پاسوال شاه ولی، معاون معینیت سیاست‌گذاری و استراتیژی وزارت امور داخله

شرف الدین عظیمی، روان شناس

گوناگون

مناظره: کودکان زیر سایه جنگ

در این برنامه، گرداننده فرحناز فروتن درباره آسیب‌پذیری کودکان افغان از جنگ و خشونت، تلفات کودکان در جنگ‌ها و برنامه‌های حکومت افغانستان برای حفاظت کودکان از خطرات جنگ بحث کرده است.

مهمانان:

نافع فروزان‌فر، مسوول کمپاین حفاظت از کودکان در جنگ در دفتر حمایت از کودکان

مسعوده کروخی، معاون کمیسیون زنان و کودکان در مجلس نماینده‌گان

نجیب الله اخلاقی، رییس دبیرخانه سکرتریت کودکان در وزارت کار و امور اجتماعی

مل پاسوال شاه ولی، معاون معینیت سیاست‌گذاری و استراتیژی وزارت امور داخله

شرف الدین عظیمی، روان شناس

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews