تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: بررسی گزارش سیگر در مورد فساد در افغانستان

سیگار حکومت افغانستان را در مبارزه با فساد اداری ضعیف و ناتوان می داند

سیگار به نگرانی کمک کننده‌گان خارجی افغانستان پرداخته که ممکن است حکومت این کشور د رکار مبارزه با فساد اداری به مرحله یی برگردد که کار ها خوب به پیش می رود و به ساده گی مهر تایید به آنها بگزارد در حالی که چیزهای نا خوشایند رخ می دهد.

بر بنیاد یافته های گزارش ارزیابی چهار ماه گذشته سیگار حکومت افغانستان به گونه پی هم بیشتر بی قانون ،ضعیف و ناکار آمد به بسیاری از پرونده هایی فساد عمل کرده که به جای ظرفیت در نتیجه نبود اراده سیاسی حکومت بی سرنوشت مانده اند

در گزارش لوی سارنوالی به پاسخ به چندین خواست مقام های امریکایی از بهر بررسی پرونده های بزرگ فساد و نیز وزارت امور داخله در تعقیب فساد پیشه گان ناکام عنوان شده است.

در این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با  ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان  بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: بررسی گزارش سیگر در مورد فساد در افغانستان

سیگار حکومت افغانستان را در مبارزه با فساد اداری ضعیف و ناتوان می داند

سیگار به نگرانی کمک کننده‌گان خارجی افغانستان پرداخته که ممکن است حکومت این کشور د رکار مبارزه با فساد اداری به مرحله یی برگردد که کار ها خوب به پیش می رود و به ساده گی مهر تایید به آنها بگزارد در حالی که چیزهای نا خوشایند رخ می دهد.

بر بنیاد یافته های گزارش ارزیابی چهار ماه گذشته سیگار حکومت افغانستان به گونه پی هم بیشتر بی قانون ،ضعیف و ناکار آمد به بسیاری از پرونده هایی فساد عمل کرده که به جای ظرفیت در نتیجه نبود اراده سیاسی حکومت بی سرنوشت مانده اند

در گزارش لوی سارنوالی به پاسخ به چندین خواست مقام های امریکایی از بهر بررسی پرونده های بزرگ فساد و نیز وزارت امور داخله در تعقیب فساد پیشه گان ناکام عنوان شده است.

در این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با  ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان  بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews