تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

ساخت نخستین دستگاه خودکار طبی توسط چین

چین برای نخستین بار یک دستگاه  طبی را ساخته است که به گونۀ خودکار کار می‌کند و می‌تواند حجرات خون را کشت کرده و نتایج آن را در زمان کم نشان دهد. 

این دستگاه از مرحلۀ آزمایشی مؤفق به‌درآمده است.

اجزای مهم آن شامل انکوبیتور، شش سیستم بزرگ انتقال مایع، مایکرسکوپ وصل شده با دستگاه آنلاین، و دیگر اجزای مورد نیاز برای کشت حجرات است.

این دستگاه در مقایسه با دستگاه‌های دیگر مصرف کم، زمان کم است و اعتبار بلند از لحاظ نتیجۀ آزمایش را دارد.

پی دوانکینگ، رییس انستیتیوت صحی گوانگژو در چین، گفت: «از نمونه گرفتن تا ذخیره کردن، تمام روند می تواند به گونۀ خودکار انجام شود به ویژه روند تغییر محلول‌های کشت حجره.»

به گفتۀ او، حجرات می توانند خودکار دوباره سازی کنند و یا این که به چند حجرۀ دیگر مبدل شوند در حالی که خاصیت اصلی شان را نگه میدارند.

آقای پی افزود: «اکنون حجرات هیموپویتیک به گونۀ وسیع به کار گرفته می شوند. این حجرات زنده‌گی‌های زیادی را نجات داده اند. بسیاری از مریضان مبتلا به سرطان خون به کمک این حجرات زنده‌گی شان را ادامه داده اند.» 

دانش و فناوری

ساخت نخستین دستگاه خودکار طبی توسط چین

دانشمندان می‌گویند این دستگاه در مقایسه با دستگاه‌های دیگر به مصرف کم و زمان کم نیاز دارد و نتیجۀ آزمایش آن نیز با اعتبار است. 

تصویر بندانگشتی

چین برای نخستین بار یک دستگاه  طبی را ساخته است که به گونۀ خودکار کار می‌کند و می‌تواند حجرات خون را کشت کرده و نتایج آن را در زمان کم نشان دهد. 

این دستگاه از مرحلۀ آزمایشی مؤفق به‌درآمده است.

اجزای مهم آن شامل انکوبیتور، شش سیستم بزرگ انتقال مایع، مایکرسکوپ وصل شده با دستگاه آنلاین، و دیگر اجزای مورد نیاز برای کشت حجرات است.

این دستگاه در مقایسه با دستگاه‌های دیگر مصرف کم، زمان کم است و اعتبار بلند از لحاظ نتیجۀ آزمایش را دارد.

پی دوانکینگ، رییس انستیتیوت صحی گوانگژو در چین، گفت: «از نمونه گرفتن تا ذخیره کردن، تمام روند می تواند به گونۀ خودکار انجام شود به ویژه روند تغییر محلول‌های کشت حجره.»

به گفتۀ او، حجرات می توانند خودکار دوباره سازی کنند و یا این که به چند حجرۀ دیگر مبدل شوند در حالی که خاصیت اصلی شان را نگه میدارند.

آقای پی افزود: «اکنون حجرات هیموپویتیک به گونۀ وسیع به کار گرفته می شوند. این حجرات زنده‌گی‌های زیادی را نجات داده اند. بسیاری از مریضان مبتلا به سرطان خون به کمک این حجرات زنده‌گی شان را ادامه داده اند.» 

هم‌رسانی کنید