تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: ششمین نشست کمیسیون انتخابات و جامعه مدنی

گلا جان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به نامزدانی که دروازه‌های دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را می بندند هشدار می دهد که نام‌های شان از فهرست نام‌های نامزدان انتخابات بیرون کشیده خواهد شد و انتخابات ولایت‌هایی که دفترهای کمیسیون در آن جاها بسته بمانند به سر نوشت انتخابات ولایت غزنی روبرو خواهد شد.

آقای صیاد از تلاش‌ها برای شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخاباتی نیز سخن می زند. 

درهمین حال رییس کمیسیون رسیده‌گی به  شکایت‌های انتخاباتی از حکومت می‌خواهد با کسانی  که می‌خواهند انتخابات را به بحران بکشانند برخورد جدی نماید.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات در ششمین نشست ملی با نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از نا امنی‌ها در برگزاری انتخابات ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که کشورهای همسایه، گروه های طالبان وداعشیان ، و نیز برخی از نماینده‌گان در برابر برگزاری انتخابات مانع ایجاد می‌کنند

در این برنامه، گرداننده فوادالله اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

موسی خان اکبرزاده، والی پیشین غزنی

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

حبیب الرحمان ننگ، رییس نهاد فتوا

 

تودی خبری

تاکنی: ششمین نشست کمیسیون انتخابات و جامعه مدنی

گلا جان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به نامزدانی که دروازه‌های دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را می بندند هشدار می دهد که نام‌های شان از فهرست نام‌های نامزدان انتخابات بیرون کشیده خواهد شد و انتخابات ولایت‌هایی که دفترهای کمیسیون در آن جاها بسته بمانند به سر نوشت انتخابات ولایت غزنی روبرو خواهد شد.

آقای صیاد از تلاش‌ها برای شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخاباتی نیز سخن می زند. 

درهمین حال رییس کمیسیون رسیده‌گی به  شکایت‌های انتخاباتی از حکومت می‌خواهد با کسانی  که می‌خواهند انتخابات را به بحران بکشانند برخورد جدی نماید.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات در ششمین نشست ملی با نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از نا امنی‌ها در برگزاری انتخابات ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که کشورهای همسایه، گروه های طالبان وداعشیان ، و نیز برخی از نماینده‌گان در برابر برگزاری انتخابات مانع ایجاد می‌کنند

در این برنامه، گرداننده فوادالله اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

موسی خان اکبرزاده، والی پیشین غزنی

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

حبیب الرحمان ننگ، رییس نهاد فتوا

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews