تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

آتش سوزی‌ها در ایالات کالیفورنیای امریکا هنوز هم ادامه دارد

مقام‌های ایالت کالیفورنیای امریکا روز پنج‌شنبه (۲۴ عقرب) می‌گویند که شهر پردایز این ایالت که در جریان آتش سوزی‌ها سوخته است، به بازسای کامل نیاز دارد.

به گفتۀ مقام‌های کالیفورنیا، بازسازی شهر پردایز چندین سال را در بر خواهد گرفت.

در همین حال، هزاران تن از باشنده‌گان این ایالت که خانه‌های شان را ترک کردند، می‌گویند که در وضع بدی زنده‌گی می‌کنند.

متی فلنگن، بی‌جاشده شهر پردایز می‌گوید: «هنگامی که من دراین‌جا در زیر خیمه بودم، اینجا هیچ کس نبود، اما اکنون وضع روبه بدتر شدن است. اکنون دراین‌جا بسیاری از آسیب دیده‌گان وجود دارند که با خانواده‌های شان به سرمی‌برند، اما شما می‌دانید که این بی‌جا شده‌گان برای همیشه نمی‌توانند در این جا، بمانند.»

بسیاری از بی‌جاشده گان می‌گویند که آنان می‌خواهند دوباره به خانه‌های شان برگردند، اما حکومت برای آنان گفته‌است که آنان برای شش ماه انتظار بمانند.

سوزنی کاکسونین، بی‌جاشده دیگر می‌گوید: «من فقط می‌خواهم دوباره به خانه‌ام برگردم، من نمی‌توانم شش ما انتظار بمانم. این وضع برای من دشوار است، من نمی‌دانم که تا شش ماه آینده چه می‌شود.»

آتش سوزی‌های ایالت کالیفورنیای امریکا، به روز پنج‌شنبه گذشته آغاز و هنوز هم ادامه دارد.

در این آتش سوزی‌ها تا کنون بیش از ۳۷ هزار هکتاز زمین سوخته‌است و بیش از هفت هزار خانه، ویران شده‌اند.

جهان

آتش سوزی‌ها در ایالات کالیفورنیای امریکا هنوز هم ادامه دارد

شمار قربانیان این آتش سوزی به ۴۸ تن رسیده‌اند و بیش از هفت هزار خانه، ویران شده‌اند.

Thumbnail

مقام‌های ایالت کالیفورنیای امریکا روز پنج‌شنبه (۲۴ عقرب) می‌گویند که شهر پردایز این ایالت که در جریان آتش سوزی‌ها سوخته است، به بازسای کامل نیاز دارد.

به گفتۀ مقام‌های کالیفورنیا، بازسازی شهر پردایز چندین سال را در بر خواهد گرفت.

در همین حال، هزاران تن از باشنده‌گان این ایالت که خانه‌های شان را ترک کردند، می‌گویند که در وضع بدی زنده‌گی می‌کنند.

متی فلنگن، بی‌جاشده شهر پردایز می‌گوید: «هنگامی که من دراین‌جا در زیر خیمه بودم، اینجا هیچ کس نبود، اما اکنون وضع روبه بدتر شدن است. اکنون دراین‌جا بسیاری از آسیب دیده‌گان وجود دارند که با خانواده‌های شان به سرمی‌برند، اما شما می‌دانید که این بی‌جا شده‌گان برای همیشه نمی‌توانند در این جا، بمانند.»

بسیاری از بی‌جاشده گان می‌گویند که آنان می‌خواهند دوباره به خانه‌های شان برگردند، اما حکومت برای آنان گفته‌است که آنان برای شش ماه انتظار بمانند.

سوزنی کاکسونین، بی‌جاشده دیگر می‌گوید: «من فقط می‌خواهم دوباره به خانه‌ام برگردم، من نمی‌توانم شش ما انتظار بمانم. این وضع برای من دشوار است، من نمی‌دانم که تا شش ماه آینده چه می‌شود.»

آتش سوزی‌های ایالت کالیفورنیای امریکا، به روز پنج‌شنبه گذشته آغاز و هنوز هم ادامه دارد.

در این آتش سوزی‌ها تا کنون بیش از ۳۷ هزار هکتاز زمین سوخته‌است و بیش از هفت هزار خانه، ویران شده‌اند.

هم‌رسانی کنید