تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

روند ارزیابی شناس‌نامه‌های تازه توزیع شده هفتۀ آینده آغاز می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات و ادارۀ ثبت احوال نفوس، از آغاز روند ارزیابی شناس‌نامه‌های تازه توزیع شده درهفته آینده خبر می‌دهند.

ادارۀ ثبت احوال نفوس که از ماه قوس پارسال تا کنون بیش از پنج میلیون شناس‌نامه توزیع کرده است، می‌پذیرد که برخی از تخلف‌ها در هنگام توزیع شناس‌نامه‌ها وجود داشتند.

همایون محتاط، رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس گفت: «به بعضی روش‌ها به توافق رسیدیم که روی آن کار از هفته آینده شروع می‌شود تا بتوانیم با کمیسیون انتخابات در این راستا همکاری کنیم.»

همزمان با این، مسؤولان امنیتی می‌گویند که آنان یک هزار و ۴۳۰ شناس‌نامۀ جعلی را بدست آورده اند که احتمالأ برای استفاده در انتخابات آماده شده بودند.

عبدالجابر پردلی، معین اداری وزارت امور داخله می‌گوید: «شش مورد جعل بوده، به تعداد سیزده نفر متهم بوده و چهارده صد و سی شناسنامه بوده است.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، نیز می‌گویند که یافته‌های آنان نشان می‌دهند که زورمندان در توزیع شناس‌نامه‌ها و نصب برچسپ در این شناس‌نامه‌ها نقش داشته اند.

آنان می‌افزایند که به نام کسانی نیز شناس‌نامه‌هایی توزیع شده اند که ممکن است این کسان وجود واقعی نداشته باشند.

یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد فیفا بیان داشت: «اگر در این قسمت همکاری اداره ثبت احوال نفوس را نداشته باشیم، کمیسیون مستقل انتخابات به تنهایی خود نمی تواند که یک فهرست پاک را برای مردم ارایه بکند.»

برخی از احزاب سیاسی، پیش از این گفته اند که روند توزیع شناس‌نامه‌ها شفاف نبوده است و از دیدگاه آنان ممکن است نیمی از پنج میلیون شناس‌نامۀ توزیع شده جعلی باشند.

انتخابات ۹۷

روند ارزیابی شناس‌نامه‌های تازه توزیع شده هفتۀ آینده آغاز می‌شود

هرچند ادارۀ ثبت احوال نفوس از توزیع بیش از پنج میلیون شناس‌نامۀ ورقی در هفت ماۀ گذشته سخن می‌زند، اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که اطلاعات درج شده در شمار بزرگی از این شناس‌نامه‌ها واقعی نیستند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات و ادارۀ ثبت احوال نفوس، از آغاز روند ارزیابی شناس‌نامه‌های تازه توزیع شده درهفته آینده خبر می‌دهند.

ادارۀ ثبت احوال نفوس که از ماه قوس پارسال تا کنون بیش از پنج میلیون شناس‌نامه توزیع کرده است، می‌پذیرد که برخی از تخلف‌ها در هنگام توزیع شناس‌نامه‌ها وجود داشتند.

همایون محتاط، رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس گفت: «به بعضی روش‌ها به توافق رسیدیم که روی آن کار از هفته آینده شروع می‌شود تا بتوانیم با کمیسیون انتخابات در این راستا همکاری کنیم.»

همزمان با این، مسؤولان امنیتی می‌گویند که آنان یک هزار و ۴۳۰ شناس‌نامۀ جعلی را بدست آورده اند که احتمالأ برای استفاده در انتخابات آماده شده بودند.

عبدالجابر پردلی، معین اداری وزارت امور داخله می‌گوید: «شش مورد جعل بوده، به تعداد سیزده نفر متهم بوده و چهارده صد و سی شناسنامه بوده است.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، نیز می‌گویند که یافته‌های آنان نشان می‌دهند که زورمندان در توزیع شناس‌نامه‌ها و نصب برچسپ در این شناس‌نامه‌ها نقش داشته اند.

آنان می‌افزایند که به نام کسانی نیز شناس‌نامه‌هایی توزیع شده اند که ممکن است این کسان وجود واقعی نداشته باشند.

یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد فیفا بیان داشت: «اگر در این قسمت همکاری اداره ثبت احوال نفوس را نداشته باشیم، کمیسیون مستقل انتخابات به تنهایی خود نمی تواند که یک فهرست پاک را برای مردم ارایه بکند.»

برخی از احزاب سیاسی، پیش از این گفته اند که روند توزیع شناس‌نامه‌ها شفاف نبوده است و از دیدگاه آنان ممکن است نیمی از پنج میلیون شناس‌نامۀ توزیع شده جعلی باشند.

هم‌رسانی کنید