تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

حکومت بیش از ۱۱میلیارد افغانی از گمرگ بلخ درآمد داشته است

سخن گوی وزارت مالیه می گوید که در این سال، ولایت بلخ چهار میلیارد افغانی بودجه داشته است و هفتاد درصد آن هزینه شده است.

وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۶، بیش از یازده میلیارد افغانی از گمرک ولایت بلخ بدست آورده است که بخش عمدۀ این مبلغ، از درآمدهای بندرحیرتان بدست آمده است.

بندر حیرتان، یکی از بندرهای مهم کشور است و بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع بیست درصد واردات کُل کشور از راه همین بندر، داخل افغانستان می شود.

مواد نفتی و گاز مایع، مواد ساختمانی و مواد خوراکی از کالاهایی اند که بخشی از آن ها سالانه از راه بندر حیرتان به افغانستان وارد می شوند.

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه در این باره گفت: « عواید گمرگ بلخ، امسال بیش از یازده میلیون بوده است.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع، ارزش دادوستد بازرگانی از راه بندر حیرتان را در سال، بیش از دو میلیارد دالر می گوید.

توفیق داوری، معاون مالی اتاق تجارت و صنایع اظهار داشت: «بندر حیرتان مارا به شماری از کشورهای آسیای میانه، روسیه و ترکیه و حتا کشورهای اروپایی وصل می کند.»

از سویی هم، شماری از اعضای مجلس نماینده گان وجود فساد اداری را در شماری از بندرهای کشور به ویژه حیرتان، از علت هایی می دانند که سالانه یک بخشی از درآمدها حیف و میل می شوند.

از سویی هم، آگاهان امور اقتصادی برای افزایش درآمدهای حکومت و جلوگیری از فساد در بندرحیرتان تأکید دارند.

آنان می گویند که اگر درآمدهای بندرحیرتان به گونۀ درست مدیریت شوند، فرصت ها برای درآمدهای بیشتر در این بندر وجود دارند.

بازرگانی

حکومت بیش از ۱۱میلیارد افغانی از گمرگ بلخ درآمد داشته است

سخن گوی وزارت مالیه می گوید که در این سال، ولایت بلخ چهار میلیارد افغانی بودجه داشته است و هفتاد درصد آن هزینه شده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۶، بیش از یازده میلیارد افغانی از گمرک ولایت بلخ بدست آورده است که بخش عمدۀ این مبلغ، از درآمدهای بندرحیرتان بدست آمده است.

بندر حیرتان، یکی از بندرهای مهم کشور است و بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع بیست درصد واردات کُل کشور از راه همین بندر، داخل افغانستان می شود.

مواد نفتی و گاز مایع، مواد ساختمانی و مواد خوراکی از کالاهایی اند که بخشی از آن ها سالانه از راه بندر حیرتان به افغانستان وارد می شوند.

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه در این باره گفت: « عواید گمرگ بلخ، امسال بیش از یازده میلیون بوده است.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع، ارزش دادوستد بازرگانی از راه بندر حیرتان را در سال، بیش از دو میلیارد دالر می گوید.

توفیق داوری، معاون مالی اتاق تجارت و صنایع اظهار داشت: «بندر حیرتان مارا به شماری از کشورهای آسیای میانه، روسیه و ترکیه و حتا کشورهای اروپایی وصل می کند.»

از سویی هم، شماری از اعضای مجلس نماینده گان وجود فساد اداری را در شماری از بندرهای کشور به ویژه حیرتان، از علت هایی می دانند که سالانه یک بخشی از درآمدها حیف و میل می شوند.

از سویی هم، آگاهان امور اقتصادی برای افزایش درآمدهای حکومت و جلوگیری از فساد در بندرحیرتان تأکید دارند.

آنان می گویند که اگر درآمدهای بندرحیرتان به گونۀ درست مدیریت شوند، فرصت ها برای درآمدهای بیشتر در این بندر وجود دارند.

هم‌رسانی کنید