تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

اختلاف نظر میان نماینده‌گان مجلس بر سر قانون ثبت احوال نفوس

رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که امضاهای  بیش از پنجاه نماینده مجلس  گرد آوری شده اند تا قانون ثبت احوال نفوس بار دیگر در آجندای این مجلس  گرفته شود.

عبدالرؤف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور در نشست علنی مجلس گفت که  قانون ثبت احوال نفوس دارای مشکلاتی است و باید در این باره بحث‌ها ادامه پیدا کنند.

درهمین حال  شماری از نماینده‌گان فرمان تائید شده رییس‌جمهوررا  از سوی کمیتۀ مختلط شورای ملی  خلاف قانون  و ضد هویت خود شان می‌گویند  و می‌افزایند  شناسنامه‌هایی را که بربنیاد این فرمان توزیع شوند نخواهند گرفت،  اما شمار دیگری از نماینده‌گان  بحث روی قانون ثبت احوال نفوس را منتفی می‌دانند  و می‌خواهند که شناسنامه‌های برقی هرچه زودتر توزیع شوند.

با گذشت هر روز، چگونه‌گی کار کمیتۀ مختلط در برابر قانون ثبت احوال نفوس  و به ویژه توزیع شناسنامه‌های برقی بربنیاد  فرمان رییس‌جمهور درمجلس نماینده‌گان بیشتر بحث برانگیز می شود. 

عبدالولی  نیازی، مجلس نماینده گان گفته است:"من به عنوان کسی که در یک این کشور زندگی می کنم، به عنوان یک انسانی که هم از دین و دنیایم میفهمم، اگر شناسنامۀ معرف هویت من در آن نباشد از آن نمی گیریم."

نسیمه نیازی، عضو مجلس نماینده‌گان  گفت:"یک چند تن جاسوسان و آن عده افرادیکه می خواهند بین مردم تفرقه باندازند به سود منافع ایران." 

از سوی دیگر حکومت بر ایجاد مشکل و نفاق افگنی در پیوند به چگونه‌گی قانون ثبت احوال نفوس و توزیع شناسنامه‌ها متهم می سازند.

فریده حمیدی، عضو مجلس نماینده گان گفته است:"این قومیت که ذکر شود یا نشود به حال ما چی تاثیر می کند، این مشکل جناب رییس صاحب در تالار نیست در ارگ و ریاست اجراییه است."

غلام حسین ناصری، مجلس نماینده‌گان گفت:"قانون نافذه ای خودش توشیح کرده است به انگیزه سیاسی بخاطر پوشاندن ناکارامد‌های و شکست‌های پیاپی خود ملی و بین الملل میاید زمینه نفاق میان مردم ایجاد میکند."

حکومت درباره این اتهام ها چیزی نگفته است.

رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که امضاهای  بیش از پنجاه نماینده مجلس  گرد آوری شده اند تا قانون ثبت احوال نفوس بار دیگر در آجندای این مجلس  گرفته شود.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده گان گفت:"چرا دالانشا تنظیم میکند که که کمیسیون‌ها امروز جلسه داشته باشنددر بیرون از تالار با حضور وزیرمالیه تا ما نصاب نداشته باشیم اگرتوطیه و دسیسه نیست اگر کسانی به شکل مافیایی این جا کار نمی کنند."

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان اظهار داشت:"این قانون متفاوت از هرقانون برای امروز بحیث یک مشکل در داخل تالار بحث می شود باز هم ما هیات اداری با کمال بی طرفی و با احترام به قانون اساسی و اصول وظایف داخلی درخدمت شما استیم."

کمال ناصر اصولی ، مجلس نماینده‌گان گفته است:"اجازه نمیدهیم جناب رییس صاحب تا شما بحث قوانین را که تصویب شده شما در آجندا بگیرد،اگر این طور است ما برتان می گویم روز احمد شاه مسعود بطور غیرقانونی تصویب شده است."

قرار بود که به روز سه شنبه همین هفته نخستین شناسنامه برقی با درج واژه‌های ملت و ملیت در روی آن به رهبران حکومت توزیع شود، اما آن چه وجود  اختلاف‌ها روی درج این واژه‌ها میان رهبران حکومت گفته می شود،  توزیع شناسنامه‌های برقی  بار دیگر  تا زمان نا معلومی به تعویق ا فتاد.

افغانستان

اختلاف نظر میان نماینده‌گان مجلس بر سر قانون ثبت احوال نفوس

رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که امضاهای  بیش از پنجاه نماینده مجلس  گرد آوری شده اند تا قانون ثبت احوال نفوس بار دیگر در آجندای این مجلس  گرفته شود.

Thumbnail

عبدالرؤف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور در نشست علنی مجلس گفت که  قانون ثبت احوال نفوس دارای مشکلاتی است و باید در این باره بحث‌ها ادامه پیدا کنند.

درهمین حال  شماری از نماینده‌گان فرمان تائید شده رییس‌جمهوررا  از سوی کمیتۀ مختلط شورای ملی  خلاف قانون  و ضد هویت خود شان می‌گویند  و می‌افزایند  شناسنامه‌هایی را که بربنیاد این فرمان توزیع شوند نخواهند گرفت،  اما شمار دیگری از نماینده‌گان  بحث روی قانون ثبت احوال نفوس را منتفی می‌دانند  و می‌خواهند که شناسنامه‌های برقی هرچه زودتر توزیع شوند.

با گذشت هر روز، چگونه‌گی کار کمیتۀ مختلط در برابر قانون ثبت احوال نفوس  و به ویژه توزیع شناسنامه‌های برقی بربنیاد  فرمان رییس‌جمهور درمجلس نماینده‌گان بیشتر بحث برانگیز می شود. 

عبدالولی  نیازی، مجلس نماینده گان گفته است:"من به عنوان کسی که در یک این کشور زندگی می کنم، به عنوان یک انسانی که هم از دین و دنیایم میفهمم، اگر شناسنامۀ معرف هویت من در آن نباشد از آن نمی گیریم."

نسیمه نیازی، عضو مجلس نماینده‌گان  گفت:"یک چند تن جاسوسان و آن عده افرادیکه می خواهند بین مردم تفرقه باندازند به سود منافع ایران." 

از سوی دیگر حکومت بر ایجاد مشکل و نفاق افگنی در پیوند به چگونه‌گی قانون ثبت احوال نفوس و توزیع شناسنامه‌ها متهم می سازند.

فریده حمیدی، عضو مجلس نماینده گان گفته است:"این قومیت که ذکر شود یا نشود به حال ما چی تاثیر می کند، این مشکل جناب رییس صاحب در تالار نیست در ارگ و ریاست اجراییه است."

غلام حسین ناصری، مجلس نماینده‌گان گفت:"قانون نافذه ای خودش توشیح کرده است به انگیزه سیاسی بخاطر پوشاندن ناکارامد‌های و شکست‌های پیاپی خود ملی و بین الملل میاید زمینه نفاق میان مردم ایجاد میکند."

حکومت درباره این اتهام ها چیزی نگفته است.

رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که امضاهای  بیش از پنجاه نماینده مجلس  گرد آوری شده اند تا قانون ثبت احوال نفوس بار دیگر در آجندای این مجلس  گرفته شود.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده گان گفت:"چرا دالانشا تنظیم میکند که که کمیسیون‌ها امروز جلسه داشته باشنددر بیرون از تالار با حضور وزیرمالیه تا ما نصاب نداشته باشیم اگرتوطیه و دسیسه نیست اگر کسانی به شکل مافیایی این جا کار نمی کنند."

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان اظهار داشت:"این قانون متفاوت از هرقانون برای امروز بحیث یک مشکل در داخل تالار بحث می شود باز هم ما هیات اداری با کمال بی طرفی و با احترام به قانون اساسی و اصول وظایف داخلی درخدمت شما استیم."

کمال ناصر اصولی ، مجلس نماینده‌گان گفته است:"اجازه نمیدهیم جناب رییس صاحب تا شما بحث قوانین را که تصویب شده شما در آجندا بگیرد،اگر این طور است ما برتان می گویم روز احمد شاه مسعود بطور غیرقانونی تصویب شده است."

قرار بود که به روز سه شنبه همین هفته نخستین شناسنامه برقی با درج واژه‌های ملت و ملیت در روی آن به رهبران حکومت توزیع شود، اما آن چه وجود  اختلاف‌ها روی درج این واژه‌ها میان رهبران حکومت گفته می شود،  توزیع شناسنامه‌های برقی  بار دیگر  تا زمان نا معلومی به تعویق ا فتاد.

هم‌رسانی کنید