تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حزب اسلامی: نظامیان این حزب سلاح شان را به زمین نخواهند گذاشت

سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می گوید که روند تثبیت ظرفیت های این حزب ادامه دارد و بسیاری از ظرفیت های این حزب در نهاد های دولتی استخدام خواهند شد.

قریب الرحمان سعید، سخن‌گوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز (چهارشنبه ۲۰ ثور) در کابل اظهار داشت که نظامیان این حزب جنگ افزارهای دست داشته شان را به زمین نخواهند گذاشت، اما تاکید کرد که این نظامیان در برابر دولت نیز نخواهند جنگید.

وی می افزاید که هیچ کسی زنده‌گی نظامیان این حزب را تضمین کرده نمی‌تواند و آنان برای حفظ جان های شان باید مسلح باشند.

سعید می‌گوید که دولت بر عملی ساختن تفاهم نامۀ صلح با آقای حکمتیار متعهد است وتمامی زندانیان حزب اسلامی نیز از بند رها خواهند شد.

سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می گوید که روند تثبیت ظرفیت های این حزب ادامه دارد و بسیاری از ظرفیت های این حزب در نهاد های دولتی استخدام خواهند شد.

سعید در بارۀ شمار نظامیان این حزب که قرار است در نهاد های امنیتی استخدام شوند، جزییات به دست نمی دهد اما می گوید که این نظامیان برای نگهداری از جان های شان باید جنگ افزار داشته باشند.

وی بیان داشت:" سلاح های که انها دارند به انها گفته شده سلاح های شان را نگهدارند اما در مقابل دولت جنگ نکنند... برای دفاع از جان شان سلاح شان را باید داشته باشند... چون کسی این را تضمین کرده نمی تواند که سلاح اش را در زمین بگذارند و زنده بماند."

در همین حال شماری از اعضای مجلس نماینده گان از شامل شدن نیرو های حزب اسلامی در نهاد های امنیتی نگران استند.

ناهید فرید، عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:" اول حزبی شدن نیرو های ما خطرناک است سیاسی میسازد اردوی ما را ... بیشتر از پیش ضعیف می سازد اردویما را."

عضو مجلس صالح محمد ریگستانی گفت:"حکومت بایددر رهایی زندانیان بسیار دقت کند."

در حالی که پیش از این  حزب اسلامی پذیرفته بود که سیزده زندانی این حزب که رهایی آنان با چالش هایی رو به رو شده بود، از برنامه ریزان حمله های انتحاری در برابر خارجیان بودند،این سخنگوی حزب اسلامی گوید که برای بسیاری از افراد این حزب پرونده ها ساخته شده اند.

سعید در این باره افزود:" "نه تنها این سیزده زندانی بل  بسیار افراد اهسته اهسته رها خواهند شد."

حکومت بر بنیاد تفاهم نامۀ صلح با گلبدین حکمتیار نخستین گروه زندانیان حزب اسلامی هفته گذشته از زندان های کشور آزاد شدند.

افغانستان

حزب اسلامی: نظامیان این حزب سلاح شان را به زمین نخواهند گذاشت

سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می گوید که روند تثبیت ظرفیت های این حزب ادامه دارد و بسیاری از ظرفیت های این حزب در نهاد های دولتی استخدام خواهند شد.

Thumbnail

قریب الرحمان سعید، سخن‌گوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز (چهارشنبه ۲۰ ثور) در کابل اظهار داشت که نظامیان این حزب جنگ افزارهای دست داشته شان را به زمین نخواهند گذاشت، اما تاکید کرد که این نظامیان در برابر دولت نیز نخواهند جنگید.

وی می افزاید که هیچ کسی زنده‌گی نظامیان این حزب را تضمین کرده نمی‌تواند و آنان برای حفظ جان های شان باید مسلح باشند.

سعید می‌گوید که دولت بر عملی ساختن تفاهم نامۀ صلح با آقای حکمتیار متعهد است وتمامی زندانیان حزب اسلامی نیز از بند رها خواهند شد.

سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می گوید که روند تثبیت ظرفیت های این حزب ادامه دارد و بسیاری از ظرفیت های این حزب در نهاد های دولتی استخدام خواهند شد.

سعید در بارۀ شمار نظامیان این حزب که قرار است در نهاد های امنیتی استخدام شوند، جزییات به دست نمی دهد اما می گوید که این نظامیان برای نگهداری از جان های شان باید جنگ افزار داشته باشند.

وی بیان داشت:" سلاح های که انها دارند به انها گفته شده سلاح های شان را نگهدارند اما در مقابل دولت جنگ نکنند... برای دفاع از جان شان سلاح شان را باید داشته باشند... چون کسی این را تضمین کرده نمی تواند که سلاح اش را در زمین بگذارند و زنده بماند."

در همین حال شماری از اعضای مجلس نماینده گان از شامل شدن نیرو های حزب اسلامی در نهاد های امنیتی نگران استند.

ناهید فرید، عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:" اول حزبی شدن نیرو های ما خطرناک است سیاسی میسازد اردوی ما را ... بیشتر از پیش ضعیف می سازد اردویما را."

عضو مجلس صالح محمد ریگستانی گفت:"حکومت بایددر رهایی زندانیان بسیار دقت کند."

در حالی که پیش از این  حزب اسلامی پذیرفته بود که سیزده زندانی این حزب که رهایی آنان با چالش هایی رو به رو شده بود، از برنامه ریزان حمله های انتحاری در برابر خارجیان بودند،این سخنگوی حزب اسلامی گوید که برای بسیاری از افراد این حزب پرونده ها ساخته شده اند.

سعید در این باره افزود:" "نه تنها این سیزده زندانی بل  بسیار افراد اهسته اهسته رها خواهند شد."

حکومت بر بنیاد تفاهم نامۀ صلح با گلبدین حکمتیار نخستین گروه زندانیان حزب اسلامی هفته گذشته از زندان های کشور آزاد شدند.

هم‌رسانی کنید