تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ستایش ناتو از نقش نیروهای دولتی در عقب زدن طالبان از شهر فراه

مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می‌گوید که در عقب زدن طالبان از شهر فراه نیروهای دولتی نقش بسیار سازنده داشتند، اما نیروهای امریکایی نیز با بهره گیری از جنگنده‌های "ای - ده" و هوا پیماهای بی سرنشین طالبان را آماج قرار دادند.

سخن‌گوی این مأموریت می‌گوید که عملیات‌های آنان تا نابود سازی گروه طالبان در حومه‌های شهر فراه ادامه خواهند داشت و این گروه آماج جنگنده‌های نیروهای امریکایی قرار خواهد گرفت.

اما باشنده‌گان فراه و نظامیان پیشین، مدیران جنگ را در نا هماهنگی‌ها و نیز تاخیر را در فرستادن نیروهای کمکی به فراه سخت انتقاد می کنند.

هنگامی که بخش‌های راهبردی فراه، صبح روز سه شنبه در یک قدمی سقوط قرار می گیریند، در کنار نیروهای دولتی، نیروهای امریکایی نیز دست به کار می شوند و برای عقب زدن طالبان از این شهر از جنگنده های " ای - ۱۰" و هواپیما های بی سرنشین کار می گیرند. 

مارتین اودانل، سخن‌گوی ماموریت پشتیبانی قاطع گفته است:«نیروهای امریکایی در حمله های هوایی یی دست داشتند که توسط جنگنده های "ای - ۱۰" و هوا پیماهای بی سرنشین انجام شدند که این جنگنده‌ها در روز و شب هدف‌ها را آماج قرار قرار دادند.»

مأموریت پشتیبانی قاطع چگونگی جنگ نیروهای دولتی را در کار عقب زدن طالبان می‌ستاید و نقش کماندوها و نیز نیروهای هوایی کشور را در این ماموریت سازنده می داند.

مارتین اودانل افزود:«فراه اکنون در دست نیروهای دولتی است و همین نیروها رهبری عملیات ها را دارند در این عملیات ها، ارتش، پولیس، کماندو ها و نیروهای هوایی افغانستان سهیم هستند و این نیروها چندین هدف مهم را آماج قرار داده اند.»

اما تأخیر در رسیدن نیروها و چگونگی مدیریت جنگ در فراه نگران کننده گفته شده است.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله گفت:«این یک تجربه خوبی بود برای نیروهای امنیتی که در آینده باید یک قطعه ریزرف باید بسازند که هر چه زود تر در چنین مواقع خود شان را به هدف برسانند و تمامی امکانات را داشته باشند.»

محمد رادمنش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفته است:«در اول نیروهای مان بسنده بود، اما بعد تر که حمله ها شدت یافتند ما در پی آن شدیم که باید نیروهای بیشتر را به محل برسانیم.»

حکومت مرکزی نیز در سقوط بخش هایی از شهر فراه به کوتاهی متهم می شود.

مسعود بختور، معاون والی پیشین فراه گفت:«باید قسمی نیروها را در آنجا جا به جا کنند که برای همیش در همانجا بمانند تا این که این فاجعه دوباره تکرار نشود.»

ایمل، باشنده فراه گفت:«نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی سبب شد که طالبان خود شان را به مرکز شهر فراه برسانند.»

احمد صادق، باشنده فراه گفت:«این ضعف امنیتی را نشان داد که امنیت ملی هیچ از این حمله آگاهی نداشت و حتا خود این ریاست مورد هدف قرار گرفت."

عملیات‌های مشترک نیروهای دولتی و نیروهای امریکایی برای از میان برداشتن تهدید‌ها در شهر فراه تا روزهای بعد هم ادامه خواهند یافت.

پیش از این نیز شهر فراه با تهدیدهای بلند امنیتی رو به رو بود.

افغانستان

ستایش ناتو از نقش نیروهای دولتی در عقب زدن طالبان از شهر فراه

سخن‌گوی این مأموریت می‌گوید که عملیات‌های آنان تا نابود سازی گروه طالبان در حومه‌های شهر فراه ادامه خواهند داشت و این گروه آماج جنگنده‌های نیروهای امریکایی قرار خواهد گرفت.

Thumbnail

مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می‌گوید که در عقب زدن طالبان از شهر فراه نیروهای دولتی نقش بسیار سازنده داشتند، اما نیروهای امریکایی نیز با بهره گیری از جنگنده‌های "ای - ده" و هوا پیماهای بی سرنشین طالبان را آماج قرار دادند.

سخن‌گوی این مأموریت می‌گوید که عملیات‌های آنان تا نابود سازی گروه طالبان در حومه‌های شهر فراه ادامه خواهند داشت و این گروه آماج جنگنده‌های نیروهای امریکایی قرار خواهد گرفت.

اما باشنده‌گان فراه و نظامیان پیشین، مدیران جنگ را در نا هماهنگی‌ها و نیز تاخیر را در فرستادن نیروهای کمکی به فراه سخت انتقاد می کنند.

هنگامی که بخش‌های راهبردی فراه، صبح روز سه شنبه در یک قدمی سقوط قرار می گیریند، در کنار نیروهای دولتی، نیروهای امریکایی نیز دست به کار می شوند و برای عقب زدن طالبان از این شهر از جنگنده های " ای - ۱۰" و هواپیما های بی سرنشین کار می گیرند. 

مارتین اودانل، سخن‌گوی ماموریت پشتیبانی قاطع گفته است:«نیروهای امریکایی در حمله های هوایی یی دست داشتند که توسط جنگنده های "ای - ۱۰" و هوا پیماهای بی سرنشین انجام شدند که این جنگنده‌ها در روز و شب هدف‌ها را آماج قرار قرار دادند.»

مأموریت پشتیبانی قاطع چگونگی جنگ نیروهای دولتی را در کار عقب زدن طالبان می‌ستاید و نقش کماندوها و نیز نیروهای هوایی کشور را در این ماموریت سازنده می داند.

مارتین اودانل افزود:«فراه اکنون در دست نیروهای دولتی است و همین نیروها رهبری عملیات ها را دارند در این عملیات ها، ارتش، پولیس، کماندو ها و نیروهای هوایی افغانستان سهیم هستند و این نیروها چندین هدف مهم را آماج قرار داده اند.»

اما تأخیر در رسیدن نیروها و چگونگی مدیریت جنگ در فراه نگران کننده گفته شده است.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله گفت:«این یک تجربه خوبی بود برای نیروهای امنیتی که در آینده باید یک قطعه ریزرف باید بسازند که هر چه زود تر در چنین مواقع خود شان را به هدف برسانند و تمامی امکانات را داشته باشند.»

محمد رادمنش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفته است:«در اول نیروهای مان بسنده بود، اما بعد تر که حمله ها شدت یافتند ما در پی آن شدیم که باید نیروهای بیشتر را به محل برسانیم.»

حکومت مرکزی نیز در سقوط بخش هایی از شهر فراه به کوتاهی متهم می شود.

مسعود بختور، معاون والی پیشین فراه گفت:«باید قسمی نیروها را در آنجا جا به جا کنند که برای همیش در همانجا بمانند تا این که این فاجعه دوباره تکرار نشود.»

ایمل، باشنده فراه گفت:«نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی سبب شد که طالبان خود شان را به مرکز شهر فراه برسانند.»

احمد صادق، باشنده فراه گفت:«این ضعف امنیتی را نشان داد که امنیت ملی هیچ از این حمله آگاهی نداشت و حتا خود این ریاست مورد هدف قرار گرفت."

عملیات‌های مشترک نیروهای دولتی و نیروهای امریکایی برای از میان برداشتن تهدید‌ها در شهر فراه تا روزهای بعد هم ادامه خواهند یافت.

پیش از این نیز شهر فراه با تهدیدهای بلند امنیتی رو به رو بود.

هم‌رسانی کنید