تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

مجلس سنا خواهان ملغا شدن شورای عالی صلح شد

از سوی هم شماری ازاعضای مجلس سنا برنامه‌های این شورا را بنیادی نمی‌دانند و تاکید می ورزند که پول‌های که به این شورا داده می شود حیف ومیل می شوند.

اعضای مجلس سنای افغانستان (مشرانو جرگه) روز (سه شنبه ۲۰ سرطان) با انتقاد از عملکرد شورای عالی صلح افغانستان در راستای بهبود روند صلح گفتند که این نهاد از زمانی که پایه گذاری شده هیچ نوع دست آوردی در قبال صلح با مخالفان مسلح دولت نداشته است و باید ملغی اعلام شود.

آصف صدیقی، معاون این مجلس می‌گوید پولی که درشورای عالی صلح به مصرف میرسد بهتراست تا در توسعه نیروهای امنیتی هزینه شود.

از سوی هم شماری ازاعضای مجلس سنا برنامه‌های این شورا را بنیادی نمی‌دانند و تاکید می ورزند که پول‌های که به این شورا داده می شود حیف ومیل می شوند.

در همین حال برخی  دیگر از اعضای مجلس سنا در حالیکه به ناتوانی شورای عالی صلح تاکید می ورزند، فعالیت‌های این شورا را در شماری از ولایت‌ها علت بیشتر شدن ناامنی‌ها می گویند.

گلالی اکبری عضو مجلس سنا گفته است:" ما بخدا غیر از این که از شورای عالی صلح ما مردم شخصآ متضرر شدیم هیچ نوع دست آوردی نداریم."

نثارحارس عضو دیگر مجلس سنا گفت: "شورای عالی صلح می تواند که اقدامات جدی را برای صلح داشته باشند ولی موضوعاتی در بگروند خود دارند که نمی گذارد شورای عالی صلح اقدامات نهایی را برای تامین امنیت و صلح در افغانستان اقدام کنند."

این درحالی است که رهبری تازه شورای عالی صلح به ریاست محمد کریم خلیلی رییس این شورا به روز دوشنبه نخستین نشست اش را برگزار کرد.

معاون مجلس سنا تاکید می کند ، پولی که به شورای عالی صلح داده  می شود باید برای حمایت نیروهای امنیتی هزینه شود.

آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا خواست من از دونر ها این است که پیسه های که بخاطر صلح میدهند پیسه های است که حیف و میل میشود هیچ دست آورد ندارد، ما شاهد ازاین استیم به حدی که در شورای عالی صلح فساد است در یک اداره حکومتی موجود نیست این باید منحل شود تا حال هیچ دست آورد نداشته است."

اما شورای عالی صلح از  یک راهبرد تازه در کار گفت و گو های صلح با طالبان خبر می دهد و امیدوار است که این راهبرد سبب کشانیدن طالبان به روند صلح شود.

افغانستان

مجلس سنا خواهان ملغا شدن شورای عالی صلح شد

از سوی هم شماری ازاعضای مجلس سنا برنامه‌های این شورا را بنیادی نمی‌دانند و تاکید می ورزند که پول‌های که به این شورا داده می شود حیف ومیل می شوند.

Thumbnail

اعضای مجلس سنای افغانستان (مشرانو جرگه) روز (سه شنبه ۲۰ سرطان) با انتقاد از عملکرد شورای عالی صلح افغانستان در راستای بهبود روند صلح گفتند که این نهاد از زمانی که پایه گذاری شده هیچ نوع دست آوردی در قبال صلح با مخالفان مسلح دولت نداشته است و باید ملغی اعلام شود.

آصف صدیقی، معاون این مجلس می‌گوید پولی که درشورای عالی صلح به مصرف میرسد بهتراست تا در توسعه نیروهای امنیتی هزینه شود.

از سوی هم شماری ازاعضای مجلس سنا برنامه‌های این شورا را بنیادی نمی‌دانند و تاکید می ورزند که پول‌های که به این شورا داده می شود حیف ومیل می شوند.

در همین حال برخی  دیگر از اعضای مجلس سنا در حالیکه به ناتوانی شورای عالی صلح تاکید می ورزند، فعالیت‌های این شورا را در شماری از ولایت‌ها علت بیشتر شدن ناامنی‌ها می گویند.

گلالی اکبری عضو مجلس سنا گفته است:" ما بخدا غیر از این که از شورای عالی صلح ما مردم شخصآ متضرر شدیم هیچ نوع دست آوردی نداریم."

نثارحارس عضو دیگر مجلس سنا گفت: "شورای عالی صلح می تواند که اقدامات جدی را برای صلح داشته باشند ولی موضوعاتی در بگروند خود دارند که نمی گذارد شورای عالی صلح اقدامات نهایی را برای تامین امنیت و صلح در افغانستان اقدام کنند."

این درحالی است که رهبری تازه شورای عالی صلح به ریاست محمد کریم خلیلی رییس این شورا به روز دوشنبه نخستین نشست اش را برگزار کرد.

معاون مجلس سنا تاکید می کند ، پولی که به شورای عالی صلح داده  می شود باید برای حمایت نیروهای امنیتی هزینه شود.

آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا خواست من از دونر ها این است که پیسه های که بخاطر صلح میدهند پیسه های است که حیف و میل میشود هیچ دست آورد ندارد، ما شاهد ازاین استیم به حدی که در شورای عالی صلح فساد است در یک اداره حکومتی موجود نیست این باید منحل شود تا حال هیچ دست آورد نداشته است."

اما شورای عالی صلح از  یک راهبرد تازه در کار گفت و گو های صلح با طالبان خبر می دهد و امیدوار است که این راهبرد سبب کشانیدن طالبان به روند صلح شود.

هم‌رسانی کنید