تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

افغانستان به ۴۳۰ میلیون دالر کمک‎های بشری نیاز دارد

اداره هماهنگ سازی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان، می گویند که به دلیل افزایش بیجا شده گان داخلی و نیز برگشت کننده گان در کشور، افغانستان کمک های بیشتر بشری را نیاز دارد.

ادارۀ هماهنگ سازی کمک های بشری ملل متحد، فراخوان کمک های بشری امسال را در افغانستان، ۴۳۰ میلیون دالر، اعلام کرد.

مسؤولان این اداره، از کمک کننده گان می خواهند که برای حل مشکلات بشری در کشور، در کنار این اداره بایستند.

به باور آنان، در بیشتر بخش های افغانستان هنوزهم خشونت ها ادامه دارند و مردم بیشتر از پیش، نیازمند کمک های بشری هستند.

آنان که امروز در یک نشستی با حضور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت، در کابل شرکت کرده بودند، می گویند که امسال در کنار ۲میلیون و ۸۰۰هزار بیجاشدۀ داخلی و نیز افراد نادار در افغانستان، نیز به کمک های بشری نیاز دارند و جامعه جهانی باید این افراد را حمایت کند.

توبی لانزر، ننظیم کنندۀ امور بشری ملل متحد در افغانستان در این باره اظهار داشت: «ما با مردم در روستاها و شهرها که قربانی جنگ هستند، همه زنده گی و خانه های شان را رها می کنند، کمک می کنیم. همچنان ما با کسانی هم کمک می کنیم که پس از سال های مهاجرت به کشور برمی گردند، اما بدون هیچ نوع امکانات بر می گردند، ما برای کمک با این افراد اینجا هستیم.»

از سویی هم، رییس اجراییه می گوید که سال گذشته، از ۴۱۰ میلیون دالری که به کمک های بشری در کشور تخصیص یافته بود، ۷۷درصد آن هزینه شده است.

وی می‎‏گوید که جامعۀ جهانی و سازمان ملل، باید میزان کمک هایش را برای حل مشکلات بیجاشده گان داخلی، بازگشت کننده گان و قشر آسیب پذیر در کشور افزایش دهد: «توجه جامعۀ بین المللی را خواستار استم. همچنان از همکاران بین المللی ما، از نماینده گان دیپلماتیک کشورهای دوست، توقع داریم تا جایی که شرایط برای شان اجازه می دهد، از بیرون از کابل بازدید بکنند.»

بربنیاد یافته های ادارۀ هماهنگ کنندۀ کمک های بشری سازمان ملل، طرح پاسخ گویی بشر دوستانه که از سوی این نهاد ساخته شده است، در سال روان میلادی تنها برای کمک های اضطراری به افرادی که از حادیه های اخیر متأثرشده اند، برنانه های کمک رسانی را فراهم می سازد، اما بربنیاد تخمین های این اداره، بیش از هشت میلیون فرد دیگر در کشور که با مشکلات دوامدار اقتصادی، بیکاری و کمبود فرصت های معیشتی روبرواند، هنوز کدام برنامۀ مشخصی طرح ریزی نشده است.

بازرگانی

افغانستان به ۴۳۰ میلیون دالر کمک‎های بشری نیاز دارد

اداره هماهنگ سازی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان، می گویند که به دلیل افزایش بیجا شده گان داخلی و نیز برگشت کننده گان در کشور، افغانستان کمک های بیشتر بشری را نیاز دارد.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ هماهنگ سازی کمک های بشری ملل متحد، فراخوان کمک های بشری امسال را در افغانستان، ۴۳۰ میلیون دالر، اعلام کرد.

مسؤولان این اداره، از کمک کننده گان می خواهند که برای حل مشکلات بشری در کشور، در کنار این اداره بایستند.

به باور آنان، در بیشتر بخش های افغانستان هنوزهم خشونت ها ادامه دارند و مردم بیشتر از پیش، نیازمند کمک های بشری هستند.

آنان که امروز در یک نشستی با حضور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت، در کابل شرکت کرده بودند، می گویند که امسال در کنار ۲میلیون و ۸۰۰هزار بیجاشدۀ داخلی و نیز افراد نادار در افغانستان، نیز به کمک های بشری نیاز دارند و جامعه جهانی باید این افراد را حمایت کند.

توبی لانزر، ننظیم کنندۀ امور بشری ملل متحد در افغانستان در این باره اظهار داشت: «ما با مردم در روستاها و شهرها که قربانی جنگ هستند، همه زنده گی و خانه های شان را رها می کنند، کمک می کنیم. همچنان ما با کسانی هم کمک می کنیم که پس از سال های مهاجرت به کشور برمی گردند، اما بدون هیچ نوع امکانات بر می گردند، ما برای کمک با این افراد اینجا هستیم.»

از سویی هم، رییس اجراییه می گوید که سال گذشته، از ۴۱۰ میلیون دالری که به کمک های بشری در کشور تخصیص یافته بود، ۷۷درصد آن هزینه شده است.

وی می‎‏گوید که جامعۀ جهانی و سازمان ملل، باید میزان کمک هایش را برای حل مشکلات بیجاشده گان داخلی، بازگشت کننده گان و قشر آسیب پذیر در کشور افزایش دهد: «توجه جامعۀ بین المللی را خواستار استم. همچنان از همکاران بین المللی ما، از نماینده گان دیپلماتیک کشورهای دوست، توقع داریم تا جایی که شرایط برای شان اجازه می دهد، از بیرون از کابل بازدید بکنند.»

بربنیاد یافته های ادارۀ هماهنگ کنندۀ کمک های بشری سازمان ملل، طرح پاسخ گویی بشر دوستانه که از سوی این نهاد ساخته شده است، در سال روان میلادی تنها برای کمک های اضطراری به افرادی که از حادیه های اخیر متأثرشده اند، برنانه های کمک رسانی را فراهم می سازد، اما بربنیاد تخمین های این اداره، بیش از هشت میلیون فرد دیگر در کشور که با مشکلات دوامدار اقتصادی، بیکاری و کمبود فرصت های معیشتی روبرواند، هنوز کدام برنامۀ مشخصی طرح ریزی نشده است.

هم‌رسانی کنید