تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

اتحادیه جها‌ن‌گردی: حکومت باید از شرکت‌های هوانوردی پشتیبانی کند

نبود توازن در پروازهای شرکت‎های داخلی و بیرونی و حمایت نشدن شرکت‎های داخلی نگرانی‌های شرکت‌های جهان‌گردی را برانگخته است.

اتحادیه شرکت‌های جهان‌گردی می‌گویند که فعالیت‌های اندک شرکت‌های هوانوردی داخلی سبب بدتر شدن وضعیت کار و بار شرکت‌های جهان‌گردی و نیز سبب افزایش بهای تکت‌های هواپیماها شده است و حکومت باید در این زمینه کاری بکند.

در همین حال اداره مستقل هوانوردی می‌گوید که بربنیاد هر توافق‌نامه که با کشورهای بیرونی امضا شده است، شرکت‌های این کشورها به همان پیمانه به افغانستان پرواز دارند و شرکت‌های داخلی نیز به همان انداز پرواز دارند و در این بخش هیچ مشکلی وجود ندارد.  

مسوولان اتحادیه شرکت‌های جهان‌گردی می‌گویند که عدم توازن در پروازهای شرکت داخلی و بیرونی زمینه را برای رقابت ناسالم فراهم ساخته است و این‌کار از سوی دیگر سبب افزایش بهای تکت‌های شرکت‌های بیرونی نیز شده است.

این مسوولان می‌افزایند که در هفت سال گذشته افغانستان به علت حمایت نکردن شرکت‌های هوانوردی پنج شرکت هوانوردی‌اش را از دست داده است و ادامه این وضعیت به سود کشور نیست.

مسعود بینا، معاون اتحادیه شرکت‌های جهان‌گردی، گفت: «عدم فعالیت شرکت‌های هوایی افغانستان، جز یک دو شرکت، تاثیرات مسقیم بر کار ما دارد، چون ما دیگر فعالیت نداریم. حکومت باید شرکت‌های داخلی را حمایت کند تا کار ما بهبود یابد.»

در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی عدم مدیریت درست بخش هوانوردی را از چالش‌های بنیادی در این بخش می‌دانند.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، گفت: «باید اداره هوانوردی به اینان زیاد وقت بدهند تا پروازهای شان را به حدی برساند که بتوانند رقابت کنند. در غیر آن در سال‌های نزدیک شاهد ورشکستی شرکت‌های ما خواهیم بود.»

از سویی اداره مستقل هوانوردی می‌گوید که توازن میان پروازهای شرکت‌های داخلی و بیرونی وجود دارد و به همان پیمانه که شرکت‌های بیرونی به افغانستان پرواز دارند، شرکت‌های داخلی نیز دارند.

این اداره می‌افزاید که یکی از علت‌های که تکت‌ها با بهای بلند بفروش می‌رسند این است که شهروندان کشور در ساعات پایین برای گرفتن تکت مراجعه نمی‌کنند.

محمود شاه حبیبی، رییس اداره مستقل هوانوردی، گفت: «ما به این خوش‌حال می‌شویم که پروازهای بیشتر خارجی بیاید و هم پروازهای داخلی باشد.  این خدماتی است که برای مردم ارایه می‌شود. ما می‌توانیم تمام معاهده‌های خود را شریک بسازیم که هر معاهده عمل بالمثل است به هر پیمانه که پروازهای آن کشور است از ما هم است.»

پیش ازاین حکومت راهکار آسمان باز را با شماری از کشورها امضاء کرده است و این‌کار زمینه را برای وارد شدن بزرگ‌ترین شرکت‌های هوانوردی جهان به کشور بازکرد. اما گفته می‌شود که این‌کار سبب رکود بیشتر شرکت‌های داخلی هوانوردی در کشور شده است.

بازرگانی

اتحادیه جها‌ن‌گردی: حکومت باید از شرکت‌های هوانوردی پشتیبانی کند

نبود توازن در پروازهای شرکت‎های داخلی و بیرونی و حمایت نشدن شرکت‎های داخلی نگرانی‌های شرکت‌های جهان‌گردی را برانگخته است.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه شرکت‌های جهان‌گردی می‌گویند که فعالیت‌های اندک شرکت‌های هوانوردی داخلی سبب بدتر شدن وضعیت کار و بار شرکت‌های جهان‌گردی و نیز سبب افزایش بهای تکت‌های هواپیماها شده است و حکومت باید در این زمینه کاری بکند.

در همین حال اداره مستقل هوانوردی می‌گوید که بربنیاد هر توافق‌نامه که با کشورهای بیرونی امضا شده است، شرکت‌های این کشورها به همان پیمانه به افغانستان پرواز دارند و شرکت‌های داخلی نیز به همان انداز پرواز دارند و در این بخش هیچ مشکلی وجود ندارد.  

مسوولان اتحادیه شرکت‌های جهان‌گردی می‌گویند که عدم توازن در پروازهای شرکت داخلی و بیرونی زمینه را برای رقابت ناسالم فراهم ساخته است و این‌کار از سوی دیگر سبب افزایش بهای تکت‌های شرکت‌های بیرونی نیز شده است.

این مسوولان می‌افزایند که در هفت سال گذشته افغانستان به علت حمایت نکردن شرکت‌های هوانوردی پنج شرکت هوانوردی‌اش را از دست داده است و ادامه این وضعیت به سود کشور نیست.

مسعود بینا، معاون اتحادیه شرکت‌های جهان‌گردی، گفت: «عدم فعالیت شرکت‌های هوایی افغانستان، جز یک دو شرکت، تاثیرات مسقیم بر کار ما دارد، چون ما دیگر فعالیت نداریم. حکومت باید شرکت‌های داخلی را حمایت کند تا کار ما بهبود یابد.»

در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی عدم مدیریت درست بخش هوانوردی را از چالش‌های بنیادی در این بخش می‌دانند.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، گفت: «باید اداره هوانوردی به اینان زیاد وقت بدهند تا پروازهای شان را به حدی برساند که بتوانند رقابت کنند. در غیر آن در سال‌های نزدیک شاهد ورشکستی شرکت‌های ما خواهیم بود.»

از سویی اداره مستقل هوانوردی می‌گوید که توازن میان پروازهای شرکت‌های داخلی و بیرونی وجود دارد و به همان پیمانه که شرکت‌های بیرونی به افغانستان پرواز دارند، شرکت‌های داخلی نیز دارند.

این اداره می‌افزاید که یکی از علت‌های که تکت‌ها با بهای بلند بفروش می‌رسند این است که شهروندان کشور در ساعات پایین برای گرفتن تکت مراجعه نمی‌کنند.

محمود شاه حبیبی، رییس اداره مستقل هوانوردی، گفت: «ما به این خوش‌حال می‌شویم که پروازهای بیشتر خارجی بیاید و هم پروازهای داخلی باشد.  این خدماتی است که برای مردم ارایه می‌شود. ما می‌توانیم تمام معاهده‌های خود را شریک بسازیم که هر معاهده عمل بالمثل است به هر پیمانه که پروازهای آن کشور است از ما هم است.»

پیش ازاین حکومت راهکار آسمان باز را با شماری از کشورها امضاء کرده است و این‌کار زمینه را برای وارد شدن بزرگ‌ترین شرکت‌های هوانوردی جهان به کشور بازکرد. اما گفته می‌شود که این‌کار سبب رکود بیشتر شرکت‌های داخلی هوانوردی در کشور شده است.

هم‌رسانی کنید