تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: توزیع دستگاه های قالین بافی به روستا نشینان

وزیر احیا و انکشاف دهات هنگام آغاز روند توزیع این دستگاه ها میگوید که ،بیجاشده گان درروستا ها نیز ازاین برنامه بهره مند خواهند شد.

وزارت احیا و انکشاف دهات برای گسترش صنعت قالین بافی درروستا ها پنج هزاردستگاه قالین بافی به روستا نشینان توزیع میکند.

در همین باره گرداننده نرگس موسوی با محمد ظریف یادگاری معاون اتحادیه قالین بافی افغانستان بحث کرده است.

گرداننده همچنان در مورد کاهش مشارکت مردم بودجه  با وجود افزایش شفافیت در بودجه کشور بر بنیاد بررسی یک بررسی نهاد مشارکت بودجه جهانی و دیده بان شفافیت افغانستان با ناصر تیموری پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان بحث کرده است. 

همچنان موسوی در مورد نگرانی های صاحبان کارخانه های صابون سازی در هرات از بلند رفتن بهای مواد خام صابون سازی در هرات با رجب علی محمودی نمایندۀ اتحادیه صابون سازی بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: توزیع دستگاه های قالین بافی به روستا نشینان

وزیر احیا و انکشاف دهات هنگام آغاز روند توزیع این دستگاه ها میگوید که ،بیجاشده گان درروستا ها نیز ازاین برنامه بهره مند خواهند شد.

Thumbnail

وزارت احیا و انکشاف دهات برای گسترش صنعت قالین بافی درروستا ها پنج هزاردستگاه قالین بافی به روستا نشینان توزیع میکند.

در همین باره گرداننده نرگس موسوی با محمد ظریف یادگاری معاون اتحادیه قالین بافی افغانستان بحث کرده است.

گرداننده همچنان در مورد کاهش مشارکت مردم بودجه  با وجود افزایش شفافیت در بودجه کشور بر بنیاد بررسی یک بررسی نهاد مشارکت بودجه جهانی و دیده بان شفافیت افغانستان با ناصر تیموری پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان بحث کرده است. 

همچنان موسوی در مورد نگرانی های صاحبان کارخانه های صابون سازی در هرات از بلند رفتن بهای مواد خام صابون سازی در هرات با رجب علی محمودی نمایندۀ اتحادیه صابون سازی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید