تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: شرکت های تولیدی و مشکلات ترانزیتی با پاکستان

شرکت تولید مواد خوراکی مزه دار که از پنج سال بدینسو در کابل به کار آغاز کرده است، تلاش دارد با معیاری سازی تولیداتش دربازارها رقابت کند.

با آنکه بخش بزرگ از مواد خوراکی کودکان درکشوراز پاکستان و ایران وارد می شود، اما شماری از شرکت های تولید این مواد، در افغانستان نیز ایجاد شده اند. 

دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با با سیدعلی موسوی نژاد، رییس شرکت تولید مواد غذایی مزه دار بحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با پاکستان با رحیم صدیقی، بازرگان بحث کرده است.

دریک بحث جداگانۀ دیگر موسوی در مورد انتقادها از آمار درآمدهای وزارت معادن با ابراهیم جعفری، عضو شبکه نظارت ازمنابع طبیعی بحث کرده است.

آمار درآمد های وزارت معادن که ازسوی وزارت مالیه و وزارت معادن درسال گذشته ارایه شده اند، درحدود پنج میلیارد افغانی تفاوت را نشان میدهد.

دیدبان شفافیت با نگرانی ازنبود اطلاعات دقیق درامد های معادن کشور در سال گذشته میگوید که این وزارت همواره آمارهای خیالی از در امد های معادن و پروژه های معدنی کشور دراختیار مردم قرار می دهد.

بازرگانی

بازار: شرکت های تولیدی و مشکلات ترانزیتی با پاکستان

شرکت تولید مواد خوراکی مزه دار که از پنج سال بدینسو در کابل به کار آغاز کرده است، تلاش دارد با معیاری سازی تولیداتش دربازارها رقابت کند.

Thumbnail

با آنکه بخش بزرگ از مواد خوراکی کودکان درکشوراز پاکستان و ایران وارد می شود، اما شماری از شرکت های تولید این مواد، در افغانستان نیز ایجاد شده اند. 

دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با با سیدعلی موسوی نژاد، رییس شرکت تولید مواد غذایی مزه دار بحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با پاکستان با رحیم صدیقی، بازرگان بحث کرده است.

دریک بحث جداگانۀ دیگر موسوی در مورد انتقادها از آمار درآمدهای وزارت معادن با ابراهیم جعفری، عضو شبکه نظارت ازمنابع طبیعی بحث کرده است.

آمار درآمد های وزارت معادن که ازسوی وزارت مالیه و وزارت معادن درسال گذشته ارایه شده اند، درحدود پنج میلیارد افغانی تفاوت را نشان میدهد.

دیدبان شفافیت با نگرانی ازنبود اطلاعات دقیق درامد های معادن کشور در سال گذشته میگوید که این وزارت همواره آمارهای خیالی از در امد های معادن و پروژه های معدنی کشور دراختیار مردم قرار می دهد.

هم‌رسانی کنید