تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: تصویب‌نشدن بودجه‌ای سال ۱۳۹۷خورشیدی

با گذشت دوازده روز از سال مالی هزار و سهصد و نود و هفت تاکنون بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب نشده است.

با گذشت دوازده روز از سال مالی ۱۳۹۷، تاکنون بودجه ازسوی مجلس نماینده‌گان تصویب نشده‌است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در بودجۀ سال ۱۳۹۷ مشکلات زیادی وجود دارد و تا زمانی‌که پروژه‌های که در بودجه سال مالی ۱۳۹۶ ضمیمه شده بود امسال برای انها بودجه درنظر گرفته نشود، بودجه را تأیید نخواهند کرد .

ازسویی‌هم، وزارت مالیه می‌گوید که مجلس نماینده‌گان باید هرچه زودتر بودجه را تأیید کند تا کارعملی پروژه‌های توسعه‌یی آغاز شود.

در این برنامه گرداننده نرگس موسوی، با شکریه پیکان، عضو مجلس نماینده‌گان گفت‌وگو کرده‌است.

بازرگانی

بازار: تصویب‌نشدن بودجه‌ای سال ۱۳۹۷خورشیدی

با گذشت دوازده روز از سال مالی هزار و سهصد و نود و هفت تاکنون بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب نشده است.

Thumbnail

با گذشت دوازده روز از سال مالی ۱۳۹۷، تاکنون بودجه ازسوی مجلس نماینده‌گان تصویب نشده‌است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در بودجۀ سال ۱۳۹۷ مشکلات زیادی وجود دارد و تا زمانی‌که پروژه‌های که در بودجه سال مالی ۱۳۹۶ ضمیمه شده بود امسال برای انها بودجه درنظر گرفته نشود، بودجه را تأیید نخواهند کرد .

ازسویی‌هم، وزارت مالیه می‌گوید که مجلس نماینده‌گان باید هرچه زودتر بودجه را تأیید کند تا کارعملی پروژه‌های توسعه‌یی آغاز شود.

در این برنامه گرداننده نرگس موسوی، با شکریه پیکان، عضو مجلس نماینده‌گان گفت‌وگو کرده‌است.

هم‌رسانی کنید