تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نگرانی‌از کاهش ارزش افغانی دربرابر شماری‌از ارزهای خارجی

در حال حاضر، یک دالر امریکایی در بازارهای کشور به بیش‌از ۷۰ افغانی تبادله می‌شود و این‌کار تأثیرات ناگواری بر بهای کارها داشته‌است.

کاهش ارزش افغانی در برابر شماری‌از ارزهای خارجی، نگرانی‌های را در بازارهای کشور به‌وجود آورده‌است.
 
اتحادیۀ صرافان سرای شهزاده، علت کاهش ارزش افغانی را در برابر دالر، کمبود دالر در بازارها می‌دانند و می‌گویند که این روند بر ارزش افغانی اثرات ناگواری داشته‌است.
 
در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با حاجی زیرک، صراف سرای شهزاده، انجام داده‌است.
 
در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان در بارۀ مشکلات صادرات فرآورده‌های‌کشاورزی کشور، گفت‌وگویی را با ضیا ضیا، آگاه امور اقتصادی، انجام داده‌است.
 
در یک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، روی فسخ‌شدن پیمان معدن رسوبی نمک غوریان هرات، گفت‌وگویی را با عطاالله خان، مسؤول گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر، انجام داده‌است. 

بازرگانی

بازار: نگرانی‌از کاهش ارزش افغانی دربرابر شماری‌از ارزهای خارجی

در حال حاضر، یک دالر امریکایی در بازارهای کشور به بیش‌از ۷۰ افغانی تبادله می‌شود و این‌کار تأثیرات ناگواری بر بهای کارها داشته‌است.

Thumbnail

کاهش ارزش افغانی در برابر شماری‌از ارزهای خارجی، نگرانی‌های را در بازارهای کشور به‌وجود آورده‌است.
 
اتحادیۀ صرافان سرای شهزاده، علت کاهش ارزش افغانی را در برابر دالر، کمبود دالر در بازارها می‌دانند و می‌گویند که این روند بر ارزش افغانی اثرات ناگواری داشته‌است.
 
در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با حاجی زیرک، صراف سرای شهزاده، انجام داده‌است.
 
در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان در بارۀ مشکلات صادرات فرآورده‌های‌کشاورزی کشور، گفت‌وگویی را با ضیا ضیا، آگاه امور اقتصادی، انجام داده‌است.
 
در یک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، روی فسخ‌شدن پیمان معدن رسوبی نمک غوریان هرات، گفت‌وگویی را با عطاالله خان، مسؤول گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر، انجام داده‌است. 

هم‌رسانی کنید