تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

واکنش اتاق تجارت و صنایع به گزارش بانک جهانی روی وضعیت بازرگانی

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که با وجود وعده‌های زیاد حکومت برای حل مشکلات فراراه بازرگانی درکشور، به بسیاری از این مشکلات رسیده‌گی نشده است.

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنایع در واکنش به گزارش اخیر بانک جهانی در بارۀ بهبود وضیعت بازرگانی در کشور می‌گویند که هنوز هم مشکلات بزرگی فراراه کار بازرگانی در کشور وجود دارند.

مسؤولان این اتاق می‌گویند که با وجود وعده‌های زیاد حکومت برای حل مشکلات فراراه بازرگانی درکشور، به بسیاری از این مشکلات رسیده‌گی نشده‌اند و در حال حاضر نبود حفظ جان و مال سرمایه گذاران و بازرگانان و نیزافزایش مالیات در کشور از چالش‌هایی‌اند که بازرگانی را در کشور با رکود روبه‌رو ساخته اند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع کشور، می‎گوید که مشکلات گمرکی، تعرفه‌های بلند،  فساد اداری و مشکلات ترانزیتی با شماری از کشورهای همسایه در کنار وجود ناامنی‌ها از چالش‌های بنیادی بازرگانان در کشور اند.

آقای الکوزی گفت: «این دقیق است که بعضی از کارهایی صورت گرفته است، اما هنوز ما با مشکلات زیادی در بخش تجارت مواجه هستیم از جمله مشکلات گمرکی، فساد اداری در بخش جوازها مشکل وجود دارد.»

در همین حال، وزارت تجارت و صنایع می‌گوید این نهاد روی راهبرد توسعۀ صادرات کار کرده است و نیز برای ایجاد سهولت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران قانون سرمایه گذاری‌ها را بازنگیری می‌کند.

مسافر قوقندی، سخنگوی تجارت و صنایع، در این باره گفت: «کار به گونۀ جدی روی پالیسی ملی صادرات جریان دارد و به زودی موافقنامه بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و ازبیکستان که به ارزبیکستان فرستاده شده است به زودی امضاء خواهد شد.»

بربنیاد یک گزارش بانک جهانی، در ماه‌های اخیر دسترسی بازرگانان در افغانستان به خدمات بهتر شده است و نیز فراهم شدن زمینه‌های بیشتر بازرگانی با بیشتر کشورها سبب شده است که بازرگانی در کشور رونق یابد.

بازرگانی

واکنش اتاق تجارت و صنایع به گزارش بانک جهانی روی وضعیت بازرگانی

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که با وجود وعده‌های زیاد حکومت برای حل مشکلات فراراه بازرگانی درکشور، به بسیاری از این مشکلات رسیده‌گی نشده است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنایع در واکنش به گزارش اخیر بانک جهانی در بارۀ بهبود وضیعت بازرگانی در کشور می‌گویند که هنوز هم مشکلات بزرگی فراراه کار بازرگانی در کشور وجود دارند.

مسؤولان این اتاق می‌گویند که با وجود وعده‌های زیاد حکومت برای حل مشکلات فراراه بازرگانی درکشور، به بسیاری از این مشکلات رسیده‌گی نشده‌اند و در حال حاضر نبود حفظ جان و مال سرمایه گذاران و بازرگانان و نیزافزایش مالیات در کشور از چالش‌هایی‌اند که بازرگانی را در کشور با رکود روبه‌رو ساخته اند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع کشور، می‎گوید که مشکلات گمرکی، تعرفه‌های بلند،  فساد اداری و مشکلات ترانزیتی با شماری از کشورهای همسایه در کنار وجود ناامنی‌ها از چالش‌های بنیادی بازرگانان در کشور اند.

آقای الکوزی گفت: «این دقیق است که بعضی از کارهایی صورت گرفته است، اما هنوز ما با مشکلات زیادی در بخش تجارت مواجه هستیم از جمله مشکلات گمرکی، فساد اداری در بخش جوازها مشکل وجود دارد.»

در همین حال، وزارت تجارت و صنایع می‌گوید این نهاد روی راهبرد توسعۀ صادرات کار کرده است و نیز برای ایجاد سهولت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران قانون سرمایه گذاری‌ها را بازنگیری می‌کند.

مسافر قوقندی، سخنگوی تجارت و صنایع، در این باره گفت: «کار به گونۀ جدی روی پالیسی ملی صادرات جریان دارد و به زودی موافقنامه بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و ازبیکستان که به ارزبیکستان فرستاده شده است به زودی امضاء خواهد شد.»

بربنیاد یک گزارش بانک جهانی، در ماه‌های اخیر دسترسی بازرگانان در افغانستان به خدمات بهتر شده است و نیز فراهم شدن زمینه‌های بیشتر بازرگانی با بیشتر کشورها سبب شده است که بازرگانی در کشور رونق یابد.

هم‌رسانی کنید