تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بودجه

وزارت مالیه: ۵۱ درصد بودجۀ سال ۱۳۹۸ را خارجی‌ها می‌پردازند

بر بنیاد ارقامی که از مطالعۀ بودجه پنج سال گذشته بدست آمده است، نشان می‌دهد که سهم کمک‌های خارجی در بودجه ملی در پنج سال اخیر به ترتیب، ۷۱، ۶۹، ۶۶، ۵۴، ۵۱ بوده است که سیر نزولی آن را نشان می‌دهد. 

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه سال ۱۳۹۸، ۴۹ درصد آن از منابع داخلی و ۵۱ درصد آن از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود.

سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید که سهم کمک‌های خارجی در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته و این وزارت در نظر دارد که با افزایش عواید داخلی، سهم کمک‌های خارجی را در بودجۀ ملی به حداقل برساند.

شمروزخان مسجدی، در این باره می‌افزاید: «هر سال در مقایسه با سال پیش آن، تمویل بودجه ملی از درآمدهای داخلی بیشتر می‌شود، اما در کُل هنوز هم ما ضرورت داریم که بودجه ملی ما یک قسمت آن از سوی همکاران بین المللی ما تمویل شود و سال ۱۳۹۸هم استثنا نیست و در این سال هم قسمتی از بودجه ما را همکاران بین المللی ما پرداخت می‌کنند.»

بر بنیاد ارقامی که از مطالعۀ بودجه پنج سال گذشته بدست آمده است، نشان می‌دهد که سهم کمک‌های خارجی در بودجه ملی در پنج سال اخیر به ترتیب، ۷۱، ۶۹، ۶۶، ۵۴، ۵۱ بوده است که سیر نزولی آن را نشان می‌دهد. 

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، وابستگی افغانستان را به کمک‌های خارجی نگران کننده می‌گویند و از حکومت می‌خواهند که با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای داخلی این وابستگی مالی را پایان دهد.

سید علی کاظمی، اظهار داشت: «هنوز هم افغانستان وابستگی خود را نشان می‎دهد. باز هم در سال ۱۳۹۸این وابستگی جریان پیدا خواهد کرد و ما متأسف هستیم. بازهم جدی به حکومت و خصوصا وزارت مالیه گوشزد می‌کنیم که افغانستان را از این وابستگی باید نجات بدهند و روی درآمدهای داخلی باید بیشتر تمرکز کنند.»

با آن‌که دیده می‌شود در طول سال‌های گذشته سهم کمک های خارجی در بودجه ملی افغانستان سیر نزولی داشته است و امسال به کمترین سطح آن در پنج سال اخیر رسیده است؛ اما در حال حاضر هم منابع خارجی سهم قابل توجهی در تمویل بودجه افغانستان دارد.

بودجه

وزارت مالیه: ۵۱ درصد بودجۀ سال ۱۳۹۸ را خارجی‌ها می‌پردازند

بر بنیاد ارقامی که از مطالعۀ بودجه پنج سال گذشته بدست آمده است، نشان می‌دهد که سهم کمک‌های خارجی در بودجه ملی در پنج سال اخیر به ترتیب، ۷۱، ۶۹، ۶۶، ۵۴، ۵۱ بوده است که سیر نزولی آن را نشان می‌دهد. 

Thumbnail

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه سال ۱۳۹۸، ۴۹ درصد آن از منابع داخلی و ۵۱ درصد آن از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود.

سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید که سهم کمک‌های خارجی در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته و این وزارت در نظر دارد که با افزایش عواید داخلی، سهم کمک‌های خارجی را در بودجۀ ملی به حداقل برساند.

شمروزخان مسجدی، در این باره می‌افزاید: «هر سال در مقایسه با سال پیش آن، تمویل بودجه ملی از درآمدهای داخلی بیشتر می‌شود، اما در کُل هنوز هم ما ضرورت داریم که بودجه ملی ما یک قسمت آن از سوی همکاران بین المللی ما تمویل شود و سال ۱۳۹۸هم استثنا نیست و در این سال هم قسمتی از بودجه ما را همکاران بین المللی ما پرداخت می‌کنند.»

بر بنیاد ارقامی که از مطالعۀ بودجه پنج سال گذشته بدست آمده است، نشان می‌دهد که سهم کمک‌های خارجی در بودجه ملی در پنج سال اخیر به ترتیب، ۷۱، ۶۹، ۶۶، ۵۴، ۵۱ بوده است که سیر نزولی آن را نشان می‌دهد. 

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، وابستگی افغانستان را به کمک‌های خارجی نگران کننده می‌گویند و از حکومت می‌خواهند که با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای داخلی این وابستگی مالی را پایان دهد.

سید علی کاظمی، اظهار داشت: «هنوز هم افغانستان وابستگی خود را نشان می‎دهد. باز هم در سال ۱۳۹۸این وابستگی جریان پیدا خواهد کرد و ما متأسف هستیم. بازهم جدی به حکومت و خصوصا وزارت مالیه گوشزد می‌کنیم که افغانستان را از این وابستگی باید نجات بدهند و روی درآمدهای داخلی باید بیشتر تمرکز کنند.»

با آن‌که دیده می‌شود در طول سال‌های گذشته سهم کمک های خارجی در بودجه ملی افغانستان سیر نزولی داشته است و امسال به کمترین سطح آن در پنج سال اخیر رسیده است؛ اما در حال حاضر هم منابع خارجی سهم قابل توجهی در تمویل بودجه افغانستان دارد.

هم‌رسانی کنید