تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

نامزد ریاست‌جمهوری عنایت الله حفیظ: برای مردم کار خواهم کرد

عننایت الله حفیظ از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌گوید که از میان مردم برخاسته است و برای مردم کار خواهد کرد.

وی می‌گوید که سه سال در باره طرح نجات افغانستان از بحران کار کرده است و با آن که سرمایه ندارد، اما با صداقت و به کمک مردم با زورمندان و سرمایه داران در انتخابات ریاست‌جمهوری رقابت خواهد کرد.

وی از رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه استاد ربانی فارغ شده است، یک کار شناسی ارشد در بازرگانی دارد و کارشناسی ارشد دومش را در رشته قانون گذاری از مصر گرفته است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از پشتیبانی مردم از خودش ابراز خرسندی می‌نماید  و می‌گوید که شماری از ورزشکاران یک- یک هزار افغانی جمع کردند و برایش آوردند که پول ضمانت اش در هنگام ثبت نام کم نشود.

عنایت الله حفیظ نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت:«مردمی که پول خود را میاورد برای ما که به تضمین بان که ده لک افغانی کم نیاری، این مردم رای هم میدهند برای ما، من برابر سر موی تشویش ندارم که من پول ندارم، مطرح نیستم، رهبران در کنار من نیستند، اما مردم است من بسیار خوشحال استم که نود و هفت درصد مردم با ما استند.»

وی می‌گوید که یک صدو شصت یک مشکل بزرگ را شناسایی کرده است و راه های بیرون رفت از این مشکلات را آماده ساخته است و در مشوره با مردم تصمیم گرفته است تا خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال اینده ثبت نام نماید.

وی می افزاید:«وقتی در بارۀ این چالش ها گپ میزدیم میگفتیم که برای بیرون رفت از این مشکلات کاری انجام بدهیم، علاقه داشتم که پنج سال بعد خودم را در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد کنم اما دیدم که وضعیت طوری پیش می رود که تا دور بعد شاید دیر تر شود.»

اقای حفیظ می افزاید که از بهر تامین مصارف خانواده خشت مالی کرد اما تحصیلاتش را به پایان رساند و همه کسانی که با وی کار می کنند مردم فقیر اما با ارادۀ محکم برای خدمت استند.

محمد علی وفایی - ازهمکاران عنایت الله حفیظ گفت:«من کمرش را بسته کردم و دعا کردم که کامیاب شود و از خداوند می خواهم از جامعه جهانی و امریکا می خواهم و مردم که یک کسی را در ریاست جمهوری افغانستان بیاورند که برای این مردم خدمت کند.»

عبدالجمیل شیرانی- معاون دوم اقای حفیظ در وزارت اقتصاد و کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کرده است.

شیرانی گفت:«به خاطری که حفیظ صاحب تبعیض قومی و زبانی را نقطه پایان می گذارد و تفاوت میان مردم رااز بین خواهد برد با وی یکجا شدم.»

اقای حفیظ در وزارت‌های انکشاف دهات، مبارزه با مواد مخدر و سفارت امریکا نیز کار کرده است. او نامزد انتخابات مجلس نماینده گان گذشته نیز بود.

وی می‌گوید که قانون گذاری را در مصر، مدیریت را در اروپا و کارهای رضاکارانه را در جاپان آموخته است.

انتخابات ۹۷

نامزد ریاست‌جمهوری عنایت الله حفیظ: برای مردم کار خواهم کرد

اقای حفیظ در وزارت‌های انکشاف دهات، مبارزه با مواد مخدر و سفارت امریکا نیز کار کرده است. او نامزد انتخابات مجلس نماینده گان گذشته نیز بود.

Thumbnail

عننایت الله حفیظ از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌گوید که از میان مردم برخاسته است و برای مردم کار خواهد کرد.

وی می‌گوید که سه سال در باره طرح نجات افغانستان از بحران کار کرده است و با آن که سرمایه ندارد، اما با صداقت و به کمک مردم با زورمندان و سرمایه داران در انتخابات ریاست‌جمهوری رقابت خواهد کرد.

وی از رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه استاد ربانی فارغ شده است، یک کار شناسی ارشد در بازرگانی دارد و کارشناسی ارشد دومش را در رشته قانون گذاری از مصر گرفته است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از پشتیبانی مردم از خودش ابراز خرسندی می‌نماید  و می‌گوید که شماری از ورزشکاران یک- یک هزار افغانی جمع کردند و برایش آوردند که پول ضمانت اش در هنگام ثبت نام کم نشود.

عنایت الله حفیظ نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت:«مردمی که پول خود را میاورد برای ما که به تضمین بان که ده لک افغانی کم نیاری، این مردم رای هم میدهند برای ما، من برابر سر موی تشویش ندارم که من پول ندارم، مطرح نیستم، رهبران در کنار من نیستند، اما مردم است من بسیار خوشحال استم که نود و هفت درصد مردم با ما استند.»

وی می‌گوید که یک صدو شصت یک مشکل بزرگ را شناسایی کرده است و راه های بیرون رفت از این مشکلات را آماده ساخته است و در مشوره با مردم تصمیم گرفته است تا خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال اینده ثبت نام نماید.

وی می افزاید:«وقتی در بارۀ این چالش ها گپ میزدیم میگفتیم که برای بیرون رفت از این مشکلات کاری انجام بدهیم، علاقه داشتم که پنج سال بعد خودم را در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد کنم اما دیدم که وضعیت طوری پیش می رود که تا دور بعد شاید دیر تر شود.»

اقای حفیظ می افزاید که از بهر تامین مصارف خانواده خشت مالی کرد اما تحصیلاتش را به پایان رساند و همه کسانی که با وی کار می کنند مردم فقیر اما با ارادۀ محکم برای خدمت استند.

محمد علی وفایی - ازهمکاران عنایت الله حفیظ گفت:«من کمرش را بسته کردم و دعا کردم که کامیاب شود و از خداوند می خواهم از جامعه جهانی و امریکا می خواهم و مردم که یک کسی را در ریاست جمهوری افغانستان بیاورند که برای این مردم خدمت کند.»

عبدالجمیل شیرانی- معاون دوم اقای حفیظ در وزارت اقتصاد و کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کرده است.

شیرانی گفت:«به خاطری که حفیظ صاحب تبعیض قومی و زبانی را نقطه پایان می گذارد و تفاوت میان مردم رااز بین خواهد برد با وی یکجا شدم.»

اقای حفیظ در وزارت‌های انکشاف دهات، مبارزه با مواد مخدر و سفارت امریکا نیز کار کرده است. او نامزد انتخابات مجلس نماینده گان گذشته نیز بود.

وی می‌گوید که قانون گذاری را در مصر، مدیریت را در اروپا و کارهای رضاکارانه را در جاپان آموخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره