تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

هشدار حکمتیار از تقلب‌ گسترده در روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان

 هرچند، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شمار ثبت نام شده‌گان را بیشتر از هشت میلیون می‌گوید، اما گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که شمار واقعی ثبت نام شده‌گان در حدود سه میلیون است و بیشتر از پنج میلیون دیگر آمار خیالی است.

 آقای حکمتیار می‌گوید که قرار بود امروز یک نشست مشورتی در ارگ برگذار شود، اما احزاب در این نشست شرکت نکردند.

 گلبدین حکمتیار می‌گوید که روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان پر از تقلب‌های گسترده بوده است.

 توزیع بیست شناس نامه به یک شخص، در دسترس بودن برچسب‌های ثبت نام، بردن کتاب‌های ثبت نام به خانه ها و دیگر مکان‌های شخصی و اعلام شدن مناطقی به عنوان جا های ناامن از بهر اهداف سیاسی از تقلب‌های استند که آقای حکمتیار از آنها نام می برد.  در حالی که کمیسیون انتخابات می گوید که تا کنوننزدیک به نه میلیون تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند اما اقای حکمتیار می‌گوید که بیش از پنج میلیون تن از این ثبت نام شونده گان تقلبی استند.

گلبدین حکمتیار  رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت:«روندی که اکنون ادامه دارد با یک تقلب گسترده همراه است اگر چنین پیش برود نتایج ان بسیار خطرناک خواهد بود و با یک مخالفت بسیار روبرو خواهد شد. »

 سید حفیظ الله هاشمی دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند ثبت نام ها شفاف است و این نهاد ثابت خواهد کرد که ثبت نام ها برای دهنده‌گان به گونه شفاف انجام شده است.

 سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«کمیسیون در تصمیم ها و فیصله ها مستقل است و نیاز ندارد که زیر فشار کسی نیست و به مشوره کسی نیاز ندارد مستقلانه تصمیم می گیرد ارقامی که از سوی کمیسیون اعلان شده دقیق و شفاف است.»

رهبر حزب اسلامی خواست احزاب سیاسی را از بهر سهم دادن به احزاب معقول و به جا میداند و می گوید نشستی  قرار بود به روز سه شنبه میان احزاب سیاسی و رییس جمهور برگذار شود، اما احزاب سیاسی در این نشست شرکت نکردند.

 حکمتیار می افزاید:«گمان می کنم که جلسه یی بود فضا کمی متشنج شده بود میان احزاب و دولت، احزاب تصمیم گرفتند که در این جلسه شرکت نکنند نه رهبران شان . نه نماینده گان شان . امید واریم که این خاتمه پیدا کند فضای تشنج از بین برود.»

 آقای حکمتیار می‌گوید که احزاب سیاسی یک اجماع را به میان آورده اند و رییس‌جمهور باید به این اجماع ملی ارج بگذارد . احزاب سیاست تقابل را به سیاست تفاهم مبدل کرده اند.

 در همین حال معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که در برنامۀ روز سه شنبه رییس‌جمهور هیچ نشستی بااحزاب سیاسی وجود نداشته است.

 آقای حکمتیار حکومت را  ناتوان و سرگرم اختلاف های درونی میداند و بر دادن سهم به احزاب سیاسی و برگذاری شفاف انتخابات تاکید می ورزد وی می گوید که اگر کشور به بحران برود رهبران این حکومت توان مهار کردن این بحران را نخواهند داشت.

 آقای حکمتیار کارگیری از شیوه بایومتریک را برای ثبت نام های رای دهنده گان پیشنهاد می کند و می گوید که به هیچ کسی اجازۀ برگذاری انتخابات تقلبی را نمی دهد.

انتخابات ۹۷

هشدار حکمتیار از تقلب‌ گسترده در روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان

 سید حفیظ الله هاشمی دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند ثبت نام ها شفاف است و این نهاد ثابت خواهد کرد که ثبت نام ها برای دهنده‌گان به گونه شفاف انجام شده است.

Thumbnail

 هرچند، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شمار ثبت نام شده‌گان را بیشتر از هشت میلیون می‌گوید، اما گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که شمار واقعی ثبت نام شده‌گان در حدود سه میلیون است و بیشتر از پنج میلیون دیگر آمار خیالی است.

 آقای حکمتیار می‌گوید که قرار بود امروز یک نشست مشورتی در ارگ برگذار شود، اما احزاب در این نشست شرکت نکردند.

 گلبدین حکمتیار می‌گوید که روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان پر از تقلب‌های گسترده بوده است.

 توزیع بیست شناس نامه به یک شخص، در دسترس بودن برچسب‌های ثبت نام، بردن کتاب‌های ثبت نام به خانه ها و دیگر مکان‌های شخصی و اعلام شدن مناطقی به عنوان جا های ناامن از بهر اهداف سیاسی از تقلب‌های استند که آقای حکمتیار از آنها نام می برد.  در حالی که کمیسیون انتخابات می گوید که تا کنوننزدیک به نه میلیون تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند اما اقای حکمتیار می‌گوید که بیش از پنج میلیون تن از این ثبت نام شونده گان تقلبی استند.

گلبدین حکمتیار  رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت:«روندی که اکنون ادامه دارد با یک تقلب گسترده همراه است اگر چنین پیش برود نتایج ان بسیار خطرناک خواهد بود و با یک مخالفت بسیار روبرو خواهد شد. »

 سید حفیظ الله هاشمی دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند ثبت نام ها شفاف است و این نهاد ثابت خواهد کرد که ثبت نام ها برای دهنده‌گان به گونه شفاف انجام شده است.

 سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«کمیسیون در تصمیم ها و فیصله ها مستقل است و نیاز ندارد که زیر فشار کسی نیست و به مشوره کسی نیاز ندارد مستقلانه تصمیم می گیرد ارقامی که از سوی کمیسیون اعلان شده دقیق و شفاف است.»

رهبر حزب اسلامی خواست احزاب سیاسی را از بهر سهم دادن به احزاب معقول و به جا میداند و می گوید نشستی  قرار بود به روز سه شنبه میان احزاب سیاسی و رییس جمهور برگذار شود، اما احزاب سیاسی در این نشست شرکت نکردند.

 حکمتیار می افزاید:«گمان می کنم که جلسه یی بود فضا کمی متشنج شده بود میان احزاب و دولت، احزاب تصمیم گرفتند که در این جلسه شرکت نکنند نه رهبران شان . نه نماینده گان شان . امید واریم که این خاتمه پیدا کند فضای تشنج از بین برود.»

 آقای حکمتیار می‌گوید که احزاب سیاسی یک اجماع را به میان آورده اند و رییس‌جمهور باید به این اجماع ملی ارج بگذارد . احزاب سیاست تقابل را به سیاست تفاهم مبدل کرده اند.

 در همین حال معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که در برنامۀ روز سه شنبه رییس‌جمهور هیچ نشستی بااحزاب سیاسی وجود نداشته است.

 آقای حکمتیار حکومت را  ناتوان و سرگرم اختلاف های درونی میداند و بر دادن سهم به احزاب سیاسی و برگذاری شفاف انتخابات تاکید می ورزد وی می گوید که اگر کشور به بحران برود رهبران این حکومت توان مهار کردن این بحران را نخواهند داشت.

 آقای حکمتیار کارگیری از شیوه بایومتریک را برای ثبت نام های رای دهنده گان پیشنهاد می کند و می گوید که به هیچ کسی اجازۀ برگذاری انتخابات تقلبی را نمی دهد.

هم‌رسانی کنید