تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

روند معرفی نامزدان برای عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز شد

روند معرفی نامزدان برای عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز دبیرخانه‌های این نهادها روز(شنبه، ۲۷دلو) آغاز شد.

حکومت از احزاب سیاسی و نهادهای مرتبط به انتخابات خواسته است که در هفت روز فهرست نام‌های افراد واجد شرایط عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی را به ریاست‌جمهوری بفرستند.

هفتۀ پیش پس از آن که قانون انتخابات تعدیل شد، اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور برکنار شدند.

بربنیاد تعدیلات تازه در قانون انتخابات، احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه هرکدام یک نفر و نهادهای مرتبط به انتخابات پانزده تن را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز به ریاست‌های دبیرخانه این نهادها معرفی خواهند کرد.

۷۲ حزب، ثبت وزارت عدلیه استند؛ به این ترتیب، ۷۲ تن از سوی احزاب سیاسی و پانزده تن دیگر از سوی نهادهای ناظر بر انتخابات برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز دبیرخانه این دو نهاد نامزد خواهند شد.

بربنیاد تعدیلات تازه در قانون انتخابات، نامزدان ریاست‌جمهوری هر یک به چهارده تن از این نامزدان رأی خواهند داد و در فرجام رییس‌جمهور چهارده تنی را که بیش‌ترین رأی را بدست میاورند همچون اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و دبیرخانه این نهادها تعیین خواهد کرد.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور در این باره گفت: «روند معرفی نامزدان برای کمیسیون‌های انتخاباتی و دبیرخانه‌های هردو کمیسیون از امروز به مدت هفت روز آغاز شده است.»

امید میثم،  معاون سخن‌گوی رییس اجراییه نیز افزود: «هفت نفر شان به کمیسیون مستقل انتخابات، پنج نفر به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، دو نفر هم به حیث رییسان دبیرخانه‌های این نهادها معرفی خواهند شد.»

نهادهای نظارت کننده انتخابات، می‌گویند کسانی که از سوی احزاب معرفی می‌شوند باید عضویت احزاب سیاسی را نداشته باشند.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بیان داشت: «رییس جمهور به حیث یک نامزد در یک بحث که همسان است با سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می‌کند یعنی حق تعیین را ندارد، حق تعیین را وقتی دارد که بعد از این افراد رای بیش تر را گرفتند بربنیاد فرمان آنان را تعیین می‌کند.»

انتخابات ۹۷

روند معرفی نامزدان برای عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز شد

هفتۀ پیش پس از آن که قانون انتخابات تعدیل شد، اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور برکنار شدند.

تصویر بندانگشتی

روند معرفی نامزدان برای عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز دبیرخانه‌های این نهادها روز(شنبه، ۲۷دلو) آغاز شد.

حکومت از احزاب سیاسی و نهادهای مرتبط به انتخابات خواسته است که در هفت روز فهرست نام‌های افراد واجد شرایط عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی را به ریاست‌جمهوری بفرستند.

هفتۀ پیش پس از آن که قانون انتخابات تعدیل شد، اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور برکنار شدند.

بربنیاد تعدیلات تازه در قانون انتخابات، احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه هرکدام یک نفر و نهادهای مرتبط به انتخابات پانزده تن را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز به ریاست‌های دبیرخانه این نهادها معرفی خواهند کرد.

۷۲ حزب، ثبت وزارت عدلیه استند؛ به این ترتیب، ۷۲ تن از سوی احزاب سیاسی و پانزده تن دیگر از سوی نهادهای ناظر بر انتخابات برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز دبیرخانه این دو نهاد نامزد خواهند شد.

بربنیاد تعدیلات تازه در قانون انتخابات، نامزدان ریاست‌جمهوری هر یک به چهارده تن از این نامزدان رأی خواهند داد و در فرجام رییس‌جمهور چهارده تنی را که بیش‌ترین رأی را بدست میاورند همچون اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و دبیرخانه این نهادها تعیین خواهد کرد.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور در این باره گفت: «روند معرفی نامزدان برای کمیسیون‌های انتخاباتی و دبیرخانه‌های هردو کمیسیون از امروز به مدت هفت روز آغاز شده است.»

امید میثم،  معاون سخن‌گوی رییس اجراییه نیز افزود: «هفت نفر شان به کمیسیون مستقل انتخابات، پنج نفر به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، دو نفر هم به حیث رییسان دبیرخانه‌های این نهادها معرفی خواهند شد.»

نهادهای نظارت کننده انتخابات، می‌گویند کسانی که از سوی احزاب معرفی می‌شوند باید عضویت احزاب سیاسی را نداشته باشند.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بیان داشت: «رییس جمهور به حیث یک نامزد در یک بحث که همسان است با سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می‌کند یعنی حق تعیین را ندارد، حق تعیین را وقتی دارد که بعد از این افراد رای بیش تر را گرفتند بربنیاد فرمان آنان را تعیین می‌کند.»

هم‌رسانی کنید