تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

رییس‎جمهور کمیتۀ ملی المپیک به رهبری محمود حنیف را لغو کرد

همزمان با این، قرار است تا ده روز دیگر، به منظور مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات کمیتۀ ملی المپیک کشور، یک هیئت کمیتۀ المپیک آسیایی و جهانی به کابل بیاید.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در فرمانی، کمیتۀ المپیک به رهبری محمود حنیف را ملغا اعلام کرد.

در این فرمان، رییس جمهور به رهبری کمیتۀ ملی المپیک هدایت داده است تا به زودی برای تعیین رهبری این نهاد، انتخابات برگزار کند.

در این فرمان رییس جمهور، آمده است که به منظور جلوگیری از خلای مدیریتی و موجودیت نهادهای موازی در کمیتۀ ملی المپیک کشور، با تفاهم مسؤولان کمیتۀ المپیک جهانی و آسیایی، نهاد زیرنام «کمیتۀ ملی المپیک تحت نظر محمود حنیف» ملغا قرار داده شده است.

کمیتۀ ملی المپیک از دو سال بدینسو دو رییس دارد؛ هم ظاهر اغبر و هم محمود حنیف، ادعا دارند که رییس این نهاد استند.

محمود حنیف، شش ماه پیش در یک انتخابات اعلام ناشده خودش را رییس کمیتۀ ملی المپیک معرفی کرده بود.

ریاست محمود حنیف از سوی حکومت به رسمیت شناخته شده بود و ریاست ظاهر اغبر از سوی کمیتۀ المپیک جهانی.

اما رییس جمهور یک ماه پیش نهادهای موازی کمیتۀ المپیک را لغو اعلام کرد و فرمان داد تا هیئتی تعیین شود و برای برگزاری انتخابات ریاست این کمیته در حضور داشت هیئت کمیتۀ جهانی المپیک، زمینه سازی کند.

این در حالی است که رییس جمهور  پیش از این فرمان، ظاهر اغبر را به عنوان سرکنسل افغانستان در شهر مونیخ تعیین کرده بود.

این در حالی است که قرار است تا ده روز دیگر هیئت کمیتۀ المپیک آسیایی و جهانی برای مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات کمیتۀ ملی المپیک کشور، به افغانستان

ورزش

رییس‎جمهور کمیتۀ ملی المپیک به رهبری محمود حنیف را لغو کرد

همزمان با این، قرار است تا ده روز دیگر، به منظور مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات کمیتۀ ملی المپیک کشور، یک هیئت کمیتۀ المپیک آسیایی و جهانی به کابل بیاید.

تصویر بندانگشتی

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در فرمانی، کمیتۀ المپیک به رهبری محمود حنیف را ملغا اعلام کرد.

در این فرمان، رییس جمهور به رهبری کمیتۀ ملی المپیک هدایت داده است تا به زودی برای تعیین رهبری این نهاد، انتخابات برگزار کند.

در این فرمان رییس جمهور، آمده است که به منظور جلوگیری از خلای مدیریتی و موجودیت نهادهای موازی در کمیتۀ ملی المپیک کشور، با تفاهم مسؤولان کمیتۀ المپیک جهانی و آسیایی، نهاد زیرنام «کمیتۀ ملی المپیک تحت نظر محمود حنیف» ملغا قرار داده شده است.

کمیتۀ ملی المپیک از دو سال بدینسو دو رییس دارد؛ هم ظاهر اغبر و هم محمود حنیف، ادعا دارند که رییس این نهاد استند.

محمود حنیف، شش ماه پیش در یک انتخابات اعلام ناشده خودش را رییس کمیتۀ ملی المپیک معرفی کرده بود.

ریاست محمود حنیف از سوی حکومت به رسمیت شناخته شده بود و ریاست ظاهر اغبر از سوی کمیتۀ المپیک جهانی.

اما رییس جمهور یک ماه پیش نهادهای موازی کمیتۀ المپیک را لغو اعلام کرد و فرمان داد تا هیئتی تعیین شود و برای برگزاری انتخابات ریاست این کمیته در حضور داشت هیئت کمیتۀ جهانی المپیک، زمینه سازی کند.

این در حالی است که رییس جمهور  پیش از این فرمان، ظاهر اغبر را به عنوان سرکنسل افغانستان در شهر مونیخ تعیین کرده بود.

این در حالی است که قرار است تا ده روز دیگر هیئت کمیتۀ المپیک آسیایی و جهانی برای مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات کمیتۀ ملی المپیک کشور، به افغانستان

هم‌رسانی کنید