تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

انتقادها از ناتوانی حکومت در مهار تفنگ‌داران در سالروز ترور مسعود

پس از آن‌که صدها تن از جوانان و نوجوانان مسلح در روز یادبود از سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی به جاده‌های کابل برآمدند با در نتیجۀ شلیک‌های هوایی آنان ۲۳ تن زخم برداشته‌اند، انتقادها از ناتوانایی‌های نهادهای امنیتی در تأمین امنیت پایتخت بیشتر شده‌اند.

شماری از شهروندان کشور، می‌گویند که گشت آزادانه این جوانان مسلح و هراسانیدن مردم با شلیک‌های هوایی، ثابت ساخت که نهادهای امنیتی در تأمین امنیت پایتخت ناتوان استند.

عبدالمحیب، یکی از باشنده‌گان کابل می‌گوید: «همین اسلحه و موترها را از کجا می‌کنند و تیل موترها را این اشخاص از کجا می‌کنند، کی‌ها آنان را با کدام وجدانی حمایت مالی و سیاسی می‌کنند؟»

زمان الدین، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «وقتی ما می‌خواهیم به یک نهاد دولتی مراجعه کنیم تا یک سوزن را از نزد ما می‌گیرند اما این همه اسلحه‌های غیرقانونی نزد این افراد از کجا می‌شوند و این موترها پر از مواد انفجار و این انتحاری‌ها چگونه خود شان را به داخل شهر می‌رسانند.»»

اما، وزارت امورداخله در پاسخ به انتقادهای شهروندان، می‌گوید که دوصد تن به اتهام خلال نظم پایتخت به روز یک شنبه از سوی نیروهای دولتی بازداشت شدند و با آنان برخورد جدی خواهد شد.

نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید: «دوصد تن با صدها اسلحه و پنجاه موتر بازداشت شده اند و پرونده های آنان نیز به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده اند و نود درصد از اسلحه‌های آنان غیرقانونی بودند.»

تصویرهایی‌که به طلوع نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که شماری از افرادی‌که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، با پادرمیانی شماری، از بند رها شده‌اند؛ اما وزارت امور داخله آن را در می‌کند.

افغانستان

انتقادها از ناتوانی حکومت در مهار تفنگ‌داران در سالروز ترور مسعود

شماری از شهروندان کشور، می‌گویند که گشت آزادانه این جوانان مسلح و هراسانیدن مردم با شلیک‌های هوایی، ثابت ساخت که نهادهای امنیتی در تأمین امنیت پایتخت ناتوان استند.

تصویر بندانگشتی

پس از آن‌که صدها تن از جوانان و نوجوانان مسلح در روز یادبود از سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی به جاده‌های کابل برآمدند با در نتیجۀ شلیک‌های هوایی آنان ۲۳ تن زخم برداشته‌اند، انتقادها از ناتوانایی‌های نهادهای امنیتی در تأمین امنیت پایتخت بیشتر شده‌اند.

شماری از شهروندان کشور، می‌گویند که گشت آزادانه این جوانان مسلح و هراسانیدن مردم با شلیک‌های هوایی، ثابت ساخت که نهادهای امنیتی در تأمین امنیت پایتخت ناتوان استند.

عبدالمحیب، یکی از باشنده‌گان کابل می‌گوید: «همین اسلحه و موترها را از کجا می‌کنند و تیل موترها را این اشخاص از کجا می‌کنند، کی‌ها آنان را با کدام وجدانی حمایت مالی و سیاسی می‌کنند؟»

زمان الدین، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «وقتی ما می‌خواهیم به یک نهاد دولتی مراجعه کنیم تا یک سوزن را از نزد ما می‌گیرند اما این همه اسلحه‌های غیرقانونی نزد این افراد از کجا می‌شوند و این موترها پر از مواد انفجار و این انتحاری‌ها چگونه خود شان را به داخل شهر می‌رسانند.»»

اما، وزارت امورداخله در پاسخ به انتقادهای شهروندان، می‌گوید که دوصد تن به اتهام خلال نظم پایتخت به روز یک شنبه از سوی نیروهای دولتی بازداشت شدند و با آنان برخورد جدی خواهد شد.

نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید: «دوصد تن با صدها اسلحه و پنجاه موتر بازداشت شده اند و پرونده های آنان نیز به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده اند و نود درصد از اسلحه‌های آنان غیرقانونی بودند.»

تصویرهایی‌که به طلوع نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که شماری از افرادی‌که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، با پادرمیانی شماری، از بند رها شده‌اند؛ اما وزارت امور داخله آن را در می‌کند.

هم‌رسانی کنید