تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

زنده‌گی دشوار دو خواهر افغان پس از اخراج از اتریش

مهاجران افغان که از سوی حکومت اتریش از این کشور بیرون می‌شوند، با دشواری‌های فراوان روبه‌رو استند.

از این میان دو خواهر افغان که به تازه‌گی از اتریش به کرواسیا اخراج شده‌اند می‌گویند که زنده‌گی برای شان در آن کشور بسیار دشوار است.

این در حالی است که اکنون هزار تن از پناه‌جویان افغان در کشورهای دیگر اروپایی نیز با چالش‌های فروان روبه‌رو استند.

خدیجه جعفری با خواهر و یک کودکش پس از آن از اترش اخراج شد که یک دادگاه اتحادیه اروپا نیز درخواست پناهنده‌گی او را در اتریش رد کرد.

این دادگاه می‌گوید که این دو خواهر می‌توانند در کرواسیا درخواست پناهنده‌گی بدهند، زیرا نخست وارد همان کشور شده بودند.

اما خدیجه جعفری می‌گوید که با خانواده‌اش زنده‌گی بدی در کرواسیا دارد.

خدیجه جعفر، مهاجر افغان: «در روز یکشنبه گذشته ما در اتاق مان خواب بودیم که ناگهان پولیس وارد خانه ما شد و من به خانه همسایه فرار کردم، اما نیروهای پولیس مرا پیدا کردند، و من را به این‌جا انتقال داده‌اند.»

اکنون هزاران پناه‌جوی دیگر افغان نیز با سرنوشتی خدیجه و خواهرش روبه‌رو استند که ممکن از کشورهای پیشرفته اروپایی اخراج و به کشورهای کمتر توسعه یافته اروپایی چون بلغاریا و کرواسیا برگردانده شوند.

خدیجه جعفر، مهاجر افغان، گفت: «من حالا در این‌جا سه روز است که به سر می‌برم. شب و روز من گریه می‌کنم و خواب ندارم و کودکانم از من همه روزه می‌پرسند که چرا آن‌ها را به تفریح نمی‌برم. در این‌جا هیچ کس از دوستان ما نیست. ما می‌خواهیم دوباره به اتریش برگردیم، نمی‌توانیم در این‌جا زنده‌گی کنیم.»

در همین حال یک نهاد کمک‌رسان به پناه‌جویان در کرواسیا می‌گوید که اتریش نیاز نداشت تا این زنان را بیرون کند.

چیرس توف رایدل، کمشنر یک نهاد کمک‌رسان به پناه‌جویان، گفت: «اتریش باید بربنیاد حکم دادگاه اروپایی با مهاجران ابراز همدردی کند. اتریش می‌گوید که ممکن است مهاجران به گونه قانونی دوباره به کشورهای شان برگردند. اما نیاز ندارد تا این کار را انجام دهد.»

این در حالی است که سالانه صدها تن از مهاجران افغان و کشورهای دیگر که می‌خواهند به گونه غیرقانونی به کشورهای اروپایی برسند، در مسیر راه جان‌های شان را از دست می‌دهند.

افغانستان

زنده‌گی دشوار دو خواهر افغان پس از اخراج از اتریش

اکنون هزاران پناه‌جوی دیگر افغان نیز با سرنوشتی خدیجه و خواهرش روبه‌رو استند که ممکن از کشورهای پیشرفته اروپایی اخراج و به کشورهای کمتر توسعه یافته اروپایی چون بلغاریا و کرواسیا برگردانده شوند.

Thumbnail

مهاجران افغان که از سوی حکومت اتریش از این کشور بیرون می‌شوند، با دشواری‌های فراوان روبه‌رو استند.

از این میان دو خواهر افغان که به تازه‌گی از اتریش به کرواسیا اخراج شده‌اند می‌گویند که زنده‌گی برای شان در آن کشور بسیار دشوار است.

این در حالی است که اکنون هزار تن از پناه‌جویان افغان در کشورهای دیگر اروپایی نیز با چالش‌های فروان روبه‌رو استند.

خدیجه جعفری با خواهر و یک کودکش پس از آن از اترش اخراج شد که یک دادگاه اتحادیه اروپا نیز درخواست پناهنده‌گی او را در اتریش رد کرد.

این دادگاه می‌گوید که این دو خواهر می‌توانند در کرواسیا درخواست پناهنده‌گی بدهند، زیرا نخست وارد همان کشور شده بودند.

اما خدیجه جعفری می‌گوید که با خانواده‌اش زنده‌گی بدی در کرواسیا دارد.

خدیجه جعفر، مهاجر افغان: «در روز یکشنبه گذشته ما در اتاق مان خواب بودیم که ناگهان پولیس وارد خانه ما شد و من به خانه همسایه فرار کردم، اما نیروهای پولیس مرا پیدا کردند، و من را به این‌جا انتقال داده‌اند.»

اکنون هزاران پناه‌جوی دیگر افغان نیز با سرنوشتی خدیجه و خواهرش روبه‌رو استند که ممکن از کشورهای پیشرفته اروپایی اخراج و به کشورهای کمتر توسعه یافته اروپایی چون بلغاریا و کرواسیا برگردانده شوند.

خدیجه جعفر، مهاجر افغان، گفت: «من حالا در این‌جا سه روز است که به سر می‌برم. شب و روز من گریه می‌کنم و خواب ندارم و کودکانم از من همه روزه می‌پرسند که چرا آن‌ها را به تفریح نمی‌برم. در این‌جا هیچ کس از دوستان ما نیست. ما می‌خواهیم دوباره به اتریش برگردیم، نمی‌توانیم در این‌جا زنده‌گی کنیم.»

در همین حال یک نهاد کمک‌رسان به پناه‌جویان در کرواسیا می‌گوید که اتریش نیاز نداشت تا این زنان را بیرون کند.

چیرس توف رایدل، کمشنر یک نهاد کمک‌رسان به پناه‌جویان، گفت: «اتریش باید بربنیاد حکم دادگاه اروپایی با مهاجران ابراز همدردی کند. اتریش می‌گوید که ممکن است مهاجران به گونه قانونی دوباره به کشورهای شان برگردند. اما نیاز ندارد تا این کار را انجام دهد.»

این در حالی است که سالانه صدها تن از مهاجران افغان و کشورهای دیگر که می‌خواهند به گونه غیرقانونی به کشورهای اروپایی برسند، در مسیر راه جان‌های شان را از دست می‌دهند.

هم‌رسانی کنید