تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

۲۰جریان سیاسی خواهان برگزاری انتخابات در میزان سال آینده استند

این احزاب و جریان های سیاسی، در اعلامیۀ مشترک شان، بر نیاز به نظارت احزاب بر تمامی روندهای انتخاباتی تأکید می ورزند.

سران و نماینده گان در حدود بیست جریان و حزب سیاسی در کشور، امروز در یک گردهمایی مشترک در کابل، خواهان برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها تا ماه میزان سال آینده شدند.

آنان، در یک اعلامیۀ مشترک، رأی قابل انتقال، تجدید نظر در تعیین مرکزهای رأی دهی و حق نظارت احزاب سیاسی را بر تمامی روندهای انتخاباتی، از خواست های اساسی شان می گویند.

محی الدین مهدی، عضو رهبری جمعیت اسلامی و یکی از شرکت کننده گان این نشست، گفت: «مصمم استیم که از این انتخابات وسیلۀ مؤثری برای حل بحران بسازیم. تأمین شفافیت انتخابات و عدم مخالفت هیچ جناحی با نتایج آن، ایجاب می کند که نظارت و اشراف احزاب و ائتلاف های انتخاباتی، برتمام پروسه های انتخابات از ابتدا تا انتها تضمین گردد و نواقص و تخطی های انتخابات های قبلی، تکرار نشود.»

زمریالی احدی، رییس حزب قیام ملی افغانستان و از شرکت کننده گان دیگر این گردهمایی نیز افزود: «انتخابات پارلمانی باید تا ماه میزان سال آینده برگزار شود و نیز در برای احزاب سیاسی حق نظارت از مرکزهای رأی دهی داده شود.»

بررسی دوبارۀ مرکزها رأی دهی، فراهم شدن حق رأی دهی برای پناهجویان و بیجاشده گان داخلی، از خواست های دیگر این احزاب و جریان های سیاسی استند.

آنان از حکومت و جامعه جهانی، می خواهند که به این خواست های شان، توجه جدی کنند و آن ها را عملی سازند.

افغانستان

۲۰جریان سیاسی خواهان برگزاری انتخابات در میزان سال آینده استند

این احزاب و جریان های سیاسی، در اعلامیۀ مشترک شان، بر نیاز به نظارت احزاب بر تمامی روندهای انتخاباتی تأکید می ورزند.

تصویر بندانگشتی

سران و نماینده گان در حدود بیست جریان و حزب سیاسی در کشور، امروز در یک گردهمایی مشترک در کابل، خواهان برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها تا ماه میزان سال آینده شدند.

آنان، در یک اعلامیۀ مشترک، رأی قابل انتقال، تجدید نظر در تعیین مرکزهای رأی دهی و حق نظارت احزاب سیاسی را بر تمامی روندهای انتخاباتی، از خواست های اساسی شان می گویند.

محی الدین مهدی، عضو رهبری جمعیت اسلامی و یکی از شرکت کننده گان این نشست، گفت: «مصمم استیم که از این انتخابات وسیلۀ مؤثری برای حل بحران بسازیم. تأمین شفافیت انتخابات و عدم مخالفت هیچ جناحی با نتایج آن، ایجاب می کند که نظارت و اشراف احزاب و ائتلاف های انتخاباتی، برتمام پروسه های انتخابات از ابتدا تا انتها تضمین گردد و نواقص و تخطی های انتخابات های قبلی، تکرار نشود.»

زمریالی احدی، رییس حزب قیام ملی افغانستان و از شرکت کننده گان دیگر این گردهمایی نیز افزود: «انتخابات پارلمانی باید تا ماه میزان سال آینده برگزار شود و نیز در برای احزاب سیاسی حق نظارت از مرکزهای رأی دهی داده شود.»

بررسی دوبارۀ مرکزها رأی دهی، فراهم شدن حق رأی دهی برای پناهجویان و بیجاشده گان داخلی، از خواست های دیگر این احزاب و جریان های سیاسی استند.

آنان از حکومت و جامعه جهانی، می خواهند که به این خواست های شان، توجه جدی کنند و آن ها را عملی سازند.

هم‌رسانی کنید