تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

ادارۀ اراضی برای مدیریت زمین داری برنامۀ پنج ساله را عملی می‎کند

هدف از عملی سازی این برنامه، مدیریت زمین های کشور به منظور توسعۀ اقتصادی، مصون سازی مالکیت های شخصی برای شهروندان، جلوگیری از غضب زمین ها در کشور گفته شده است. این برنامه قرار است تا پنج سال آینده عملی شود.

ادارۀ مستقل اراضی، به هدف مدیریت زمین داری در کشور، برنامۀ پنج ساله یی را زیر عنوان «توسعۀ نظام زمین داری افغانستان» عملی می سازد.

طرح این برنامه، امروز در ارگ ریاست جمهوری همه گانی شد.

رییس جمهور غنی در مراسم که به همین مناسبت برگزار شده بود، گفت حکومت های گذشته نتواسته اند مالکیت های مصون را برای شهروندان کشور مهیا سازند و در حال حاضر، تلاش می شود تا هر افغان مالکیت مصون داشته باشد و به همین منظور باید شهروندان کشور خودشان جلو غضب زمین ها را بگیرند.

وی همچنان تأکید ورزید که حکومت تلاش دارد تا تمام جایدادهای عرفی به جایدادهای شرعی و قابل اعتماد مبدل سازد: «دولت های ما ناکام بوده اند که این مردم را جایگاه مصون بدهد. چطور نزدیک به یک میلیون جریب زمین غضب می شود و مردم در خواب ناز استند؟ این قابل قبول نیست، مردم باید صاحب این خاک باشند!»

آقای غنی می گوید که حکومت می کوشد تا برای بازگشت کننده گان به کشور، زمین توزیع کند و از همین رو بانک زمین از سوی ادارۀ مستقل اراضی ایجاد خواهد شد.

درهمین حال، ادارۀ مستقل اراضی می گوید که با عملی سازی برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ نهادی نظام زمین داری افغانستان، اصلاحات جدی در مدیریت زمین داری در کشور به وجود  خواهد آمد و این کار زمینه را برای عملی سازی پروژه های توسعه یی ساده تر می سازد.

حشمت الله ناصری، سخن گوی ادارۀ مستقل اراضی در این باره گفت: «تلاش داریم تا سیستم عنعنوی و زمان گیر را به سیستم عصری و تکنالوژی نوین وصل بسازیم، تا فرصت های بهتر و خوب تر را برای تطبیق پلان ها انکشافی حکومت فراهم کنیم.»

به گفتۀ رییس جمهور، حکومت در نظر دارد که تمامی جایدادهای عرفی را به جایدادهای شرعی و قابل قبول مبدل سازد. آقای غنی، همچنان بر مدیریت مالکیت های دولتی نیز تأکید می ورزد و می گوید که مالکیت های دولتی مربوط هیچ نهاد دولتی نیست بل از تمام شهروندان کشور است.

بازرگانی

ادارۀ اراضی برای مدیریت زمین داری برنامۀ پنج ساله را عملی می‎کند

هدف از عملی سازی این برنامه، مدیریت زمین های کشور به منظور توسعۀ اقتصادی، مصون سازی مالکیت های شخصی برای شهروندان، جلوگیری از غضب زمین ها در کشور گفته شده است. این برنامه قرار است تا پنج سال آینده عملی شود.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ مستقل اراضی، به هدف مدیریت زمین داری در کشور، برنامۀ پنج ساله یی را زیر عنوان «توسعۀ نظام زمین داری افغانستان» عملی می سازد.

طرح این برنامه، امروز در ارگ ریاست جمهوری همه گانی شد.

رییس جمهور غنی در مراسم که به همین مناسبت برگزار شده بود، گفت حکومت های گذشته نتواسته اند مالکیت های مصون را برای شهروندان کشور مهیا سازند و در حال حاضر، تلاش می شود تا هر افغان مالکیت مصون داشته باشد و به همین منظور باید شهروندان کشور خودشان جلو غضب زمین ها را بگیرند.

وی همچنان تأکید ورزید که حکومت تلاش دارد تا تمام جایدادهای عرفی به جایدادهای شرعی و قابل اعتماد مبدل سازد: «دولت های ما ناکام بوده اند که این مردم را جایگاه مصون بدهد. چطور نزدیک به یک میلیون جریب زمین غضب می شود و مردم در خواب ناز استند؟ این قابل قبول نیست، مردم باید صاحب این خاک باشند!»

آقای غنی می گوید که حکومت می کوشد تا برای بازگشت کننده گان به کشور، زمین توزیع کند و از همین رو بانک زمین از سوی ادارۀ مستقل اراضی ایجاد خواهد شد.

درهمین حال، ادارۀ مستقل اراضی می گوید که با عملی سازی برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ نهادی نظام زمین داری افغانستان، اصلاحات جدی در مدیریت زمین داری در کشور به وجود  خواهد آمد و این کار زمینه را برای عملی سازی پروژه های توسعه یی ساده تر می سازد.

حشمت الله ناصری، سخن گوی ادارۀ مستقل اراضی در این باره گفت: «تلاش داریم تا سیستم عنعنوی و زمان گیر را به سیستم عصری و تکنالوژی نوین وصل بسازیم، تا فرصت های بهتر و خوب تر را برای تطبیق پلان ها انکشافی حکومت فراهم کنیم.»

به گفتۀ رییس جمهور، حکومت در نظر دارد که تمامی جایدادهای عرفی را به جایدادهای شرعی و قابل قبول مبدل سازد. آقای غنی، همچنان بر مدیریت مالکیت های دولتی نیز تأکید می ورزد و می گوید که مالکیت های دولتی مربوط هیچ نهاد دولتی نیست بل از تمام شهروندان کشور است.

هم‌رسانی کنید