تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: راهبرد مهاجرت کاری

حکومت برای قانون مند ساختن کارگران افغان درخارج" راهبرد مهاجرت کاری"را ساخته است.

فیض الله ذکی، وزیر کارواموراجتماعی میگوید که با بکارگیری ازاین راهبرد، نخستین گروه کارگران افغان با هویت افغانی به امارات متحده عرب فرستاده خواهند شد.

درهمین حال مسوولان سازمان جهانی مهاجرت عملی شدن این راهبردرابرای بهبود وضیعت کارگران افغان درخارج مهم میدانند.

بازرگانی

بازار: راهبرد مهاجرت کاری

فیض الله ذکی، وزیر کارواموراجتماعی می گوید که نخستین گروۀ امتحانی ۲۵۰۰ نفری در ماۀ حمل فرستاده خواهد شد. 

Thumbnail

حکومت برای قانون مند ساختن کارگران افغان درخارج" راهبرد مهاجرت کاری"را ساخته است.

فیض الله ذکی، وزیر کارواموراجتماعی میگوید که با بکارگیری ازاین راهبرد، نخستین گروه کارگران افغان با هویت افغانی به امارات متحده عرب فرستاده خواهند شد.

درهمین حال مسوولان سازمان جهانی مهاجرت عملی شدن این راهبردرابرای بهبود وضیعت کارگران افغان درخارج مهم میدانند.

هم‌رسانی کنید