تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

نام‌های ۱۰۴ تن در فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات افزوده شدند

۱۰۴ تن از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان که نام‌های شان به علت نقایص در سندهای شان از فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات حذف شده بودند، به این فهرست جا داده شدند.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که ۱۳۴شکایت این نامزدان را پس از بررسی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است که از این میان نام‌های ۱۰۴تن در فهرست افزدوه شدند و ۳۰ تن آنان رد شدند.

علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون ریسده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «اسناد فزیکی شان مشکل داشتند به همین دلیل نتوانسته بودند به لیست راه پیدا کنند.»

درهمین حال، آقای روحانی می‌گوید که روز دوشنبه، فرجامین روز برای استیناف خواهی بیست و پنج تنی بودند که نام های شان از سوی کمیسیون ویژه از فهرست نامزدان بیرون کشیده شدند و این کمیسیون کار بررسی شکایت های آنان را آغاز خواهد کرد: «در روزهای آینده بسیار به سرعت این قضایا بررسی می‌شود و تصمیم نهایی در کمیسیون شکایات انتخاباتی گرفته خواهد شد.»

در همین حال، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، تأکید دارند که باید این بررسی به گونۀ دقیق و شفاف صورت بگیرد.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «اگر پروسه به گونۀ شفاف به پیش برود این می تواند بسیار مفید باشد.»

کمیسیون ویژۀ شناسایی نامزدان، به روز جمعه نام‌های ۲۵ تن را به اتهام پیوند با گروه‌های مسلح غیرمسؤول از فهرست نامزدان بیرون کشید.

انتخابات ۹۷

نام‌های ۱۰۴ تن در فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات افزوده شدند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌‎گوید که پس از بررسی، ۱۳۴ تنی را که نام‌های شان در فهرست نخستین نامزدان انتخابات مجلس جا داده نشده بودند، واجد شرایط نامزدی دانست، اما کمیسیون مستقل انتخابات ۱۰۴تن را پذیرفت و ۳۰ تن دیگر را به علت مشکلات در سندهای شان رد کرد.

تصویر بندانگشتی

۱۰۴ تن از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان که نام‌های شان به علت نقایص در سندهای شان از فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات حذف شده بودند، به این فهرست جا داده شدند.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که ۱۳۴شکایت این نامزدان را پس از بررسی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است که از این میان نام‌های ۱۰۴تن در فهرست افزدوه شدند و ۳۰ تن آنان رد شدند.

علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون ریسده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «اسناد فزیکی شان مشکل داشتند به همین دلیل نتوانسته بودند به لیست راه پیدا کنند.»

درهمین حال، آقای روحانی می‌گوید که روز دوشنبه، فرجامین روز برای استیناف خواهی بیست و پنج تنی بودند که نام های شان از سوی کمیسیون ویژه از فهرست نامزدان بیرون کشیده شدند و این کمیسیون کار بررسی شکایت های آنان را آغاز خواهد کرد: «در روزهای آینده بسیار به سرعت این قضایا بررسی می‌شود و تصمیم نهایی در کمیسیون شکایات انتخاباتی گرفته خواهد شد.»

در همین حال، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، تأکید دارند که باید این بررسی به گونۀ دقیق و شفاف صورت بگیرد.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «اگر پروسه به گونۀ شفاف به پیش برود این می تواند بسیار مفید باشد.»

کمیسیون ویژۀ شناسایی نامزدان، به روز جمعه نام‌های ۲۵ تن را به اتهام پیوند با گروه‌های مسلح غیرمسؤول از فهرست نامزدان بیرون کشید.

هم‌رسانی کنید