تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

واکنش متفاوت نماینده‌گان مجلس در پیوند به بازداشت قیصاری

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان از حکومت می‌خواهند که در بارۀ بازداشت و نیز سرنوشت نظام الدین قیصاری وضاحت بیشتر بدهد.

از سوی دیگر شمار دیگر ازاعضای مجلس ، بازداشت قیصاری را برنامه ارگ برای ناامن ساختن ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور می‌دانند.

اما معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهور این اتهام‌ها را بی بنیاد و صحبت‌های تکراری شماری ازاعضای مجلس می‌گوید.

نه روز  از اعتراض‌های شماری ازشهروندان کشور در ولایت‌های شمال و شمال شرق در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصاری می‌گذرد.

اکنون مجلس نماینده‌گان هیاتی را برای بررسی چه گونه‌گی این رویداد به ولایت فاریاب می فرستد.

همایون همایون معاون نخست مجلس نماینده گان گفت:«سلاحی که به آقای قیصاری توزیع شده از سوی همین حکومت توزیع شده است و بخاطری این که ما دقیق بفهمیم که در قضیه آقای قیصاری چی اتفاق افتاده است پیشنهاد تالار است که یک هیات از طرف ولسی جرگه فرستاده شود.»

اما شمار دیگر ازاعضای مجلس نماینده‌گان حکومت را متهم می سازند که در نا امن ساختن  شمال کشور دست دارد.

ظاهر قدیریکی از اعضای مجلس نماینده گان گفت:« به رییس جمهور صدا می کنیم که در سیاست‌های خود تغییر بیاورد ما گفتیم که تو دومین مغز متفکر استید اما شما خود تمام کشور را برباد کردید.»

در همین حال لالی حمیدزی عضو دیگر مجلس نماینده گان گفته است:« تظاهراتی که در شمال افغانستان جریان دارد، مسایل قومی را دامن میزند افغانستان را به تجزیه سوق میدهد.»

از سوی هم احمد بهزاد یکی دیگر از اعضای مجلس می افزاید که بی عدالتی ها سبب شده اند که مردم به کسانی که متهم به زورگوی و جنگ سالاری استند رو بیاروند.

آقای بهزاد گفت:« اگر می شود بادیگاردهای قومندان قیصاری را دست و پا بسته تیرباران کرد چرا جنایت کاری را که با پا درمیانی و تضمین یک رهبرجهادی آزاد شده است تعقیب نمی کند.»

اما شماردیگری از اعضای مجلس نماینده گان از آن چه آغازپیکارحکومت برای بازداشت زورمندان محلی می گویند، استقبال می کنند.

نادرخان کتوازی عضومجلس نماینده گان گفت:«هرکسی که زورگوی است از هر قومی که است به هر زبانی که است او باید گرفتار شود وبه پنجه قانون سپرده شود و ما از این روند استقبال می کنیم.»

در این میان عبیدالله بارکزی عضودیگر مجلس نماینده گان از آغاز پیکار و بازداشت زورمندان از سوی حکومت استقبال کرد و بیان داشت:«از مردم می خواهم که بنام قوم و زبان از زورمندان پشتبانی نکند.»

نظام الدین قیصاری یکی از فرماندهان محلی و از نزدیکان معاون نخست رییس جمهوراست که از سوی ارتش به اتهام زورگوی و کارکردهای غیرقانونی بازداشت شده است.
 

افغانستان

واکنش متفاوت نماینده‌گان مجلس در پیوند به بازداشت قیصاری

نظام الدین قیصاری یکی از فرماندهان محلی و از نزدیکان معاون نخست رییس جمهوراست که از سوی ارتش به اتهام زورگوی و کارکردهای غیرقانونی بازداشت شده است.

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان از حکومت می‌خواهند که در بارۀ بازداشت و نیز سرنوشت نظام الدین قیصاری وضاحت بیشتر بدهد.

از سوی دیگر شمار دیگر ازاعضای مجلس ، بازداشت قیصاری را برنامه ارگ برای ناامن ساختن ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور می‌دانند.

اما معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهور این اتهام‌ها را بی بنیاد و صحبت‌های تکراری شماری ازاعضای مجلس می‌گوید.

نه روز  از اعتراض‌های شماری ازشهروندان کشور در ولایت‌های شمال و شمال شرق در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصاری می‌گذرد.

اکنون مجلس نماینده‌گان هیاتی را برای بررسی چه گونه‌گی این رویداد به ولایت فاریاب می فرستد.

همایون همایون معاون نخست مجلس نماینده گان گفت:«سلاحی که به آقای قیصاری توزیع شده از سوی همین حکومت توزیع شده است و بخاطری این که ما دقیق بفهمیم که در قضیه آقای قیصاری چی اتفاق افتاده است پیشنهاد تالار است که یک هیات از طرف ولسی جرگه فرستاده شود.»

اما شمار دیگر ازاعضای مجلس نماینده‌گان حکومت را متهم می سازند که در نا امن ساختن  شمال کشور دست دارد.

ظاهر قدیریکی از اعضای مجلس نماینده گان گفت:« به رییس جمهور صدا می کنیم که در سیاست‌های خود تغییر بیاورد ما گفتیم که تو دومین مغز متفکر استید اما شما خود تمام کشور را برباد کردید.»

در همین حال لالی حمیدزی عضو دیگر مجلس نماینده گان گفته است:« تظاهراتی که در شمال افغانستان جریان دارد، مسایل قومی را دامن میزند افغانستان را به تجزیه سوق میدهد.»

از سوی هم احمد بهزاد یکی دیگر از اعضای مجلس می افزاید که بی عدالتی ها سبب شده اند که مردم به کسانی که متهم به زورگوی و جنگ سالاری استند رو بیاروند.

آقای بهزاد گفت:« اگر می شود بادیگاردهای قومندان قیصاری را دست و پا بسته تیرباران کرد چرا جنایت کاری را که با پا درمیانی و تضمین یک رهبرجهادی آزاد شده است تعقیب نمی کند.»

اما شماردیگری از اعضای مجلس نماینده گان از آن چه آغازپیکارحکومت برای بازداشت زورمندان محلی می گویند، استقبال می کنند.

نادرخان کتوازی عضومجلس نماینده گان گفت:«هرکسی که زورگوی است از هر قومی که است به هر زبانی که است او باید گرفتار شود وبه پنجه قانون سپرده شود و ما از این روند استقبال می کنیم.»

در این میان عبیدالله بارکزی عضودیگر مجلس نماینده گان از آغاز پیکار و بازداشت زورمندان از سوی حکومت استقبال کرد و بیان داشت:«از مردم می خواهم که بنام قوم و زبان از زورمندان پشتبانی نکند.»

نظام الدین قیصاری یکی از فرماندهان محلی و از نزدیکان معاون نخست رییس جمهوراست که از سوی ارتش به اتهام زورگوی و کارکردهای غیرقانونی بازداشت شده است.
 

هم‌رسانی کنید