تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

انتقاد نماینده‌گان غزنی از برگزاری انتخابات به گونۀ حوزه‌یی

 نماینده‌گان غزنی در شورای ملی، برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها را به گونۀ حوزه‌یی در این ولایت غیر قانونی و تبعیض آمیز می‌دانند.
 
نماینده‌گان غزنی این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را پذیرفتنی نمی‌دانند و هشدار می‌دهند که با کارگیری از تمامی شیوه‌ها و ابزارها در برابر این تصمیم خواهند ایستاد.
 
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم اش را در باره برگزاری انتخابات به گونه حوزه‌یی تنها در غزنی نهایی و برگشت ناپذیر می داند.
 
طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی کم از کم یک سال روی میز حکومت بی پاسخ ماند و سرانجام حکومت پس از یک سال خاموشی این طرح را به علت سپری شدن زمان قانونی آن رد کرد به این ترتیب هر ولایت مانند گذشته ها یک حوزه انتخاباتی اعلام شد.
 
اما اکنون کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته است که انتخابات را تنها در ولایت غزنی به گونه حوزه‌یی برگزار نماید.
 
عبدالقیوم سجادی    مجلس نماینده گان – غزنی حوزه بندی انتخابات ولایت غزنی به گونه استثنایی و متفاوت از دیگر ولایت های کشور تبعیض آشکار در حق مردم غزنی بوده و نمی تواند قابل قبول باشد"
 
پیش از این و همزمان با آغاز روند ثبت نام های رای دهنده گان شماری از باشنده گان غزنی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بستند و خواهان حوزه یی شدن انتخابات شدند.
 
با بسته ماندن دفتر ولایتی کمیسیون، باشنده گان غزنی از نامزدی در انتخابات مجلس نماینده گان و شورا های ولسوالی باز ماندند ونیز روند ثبت نام های رای دهنده گان در غزنی به راه نیافتاد.
 
ازهمین رو کمیسیون مستقل انتخابات غزنی را به گونه استثنایی به حوزه های انتخاباتی تقسیم کرده است. و روند ثبت نام های رای دهنده گان و نامزدان در این ولایت بر بنیاد یک تقویم  تازه وجداگانه آغاز خواهند شد.
 
سید حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات :«قانون اساسی و قانون انتخابات می گوید که کمیسیون مکلفیت دارد که زمینه انتخابات را به همه مردم افغانستان و همه اقوام مختلف کشور ما مساعد سازد فیصله که ما کرده ایم مطابق قانون است.»
 
غزنی یازده نماینده دارد و در انتخابات پیشین به علت نا امنی ها در بسیاری از بخش های این ولایت تمامی یازده نماینده غزنی از یک قوم به مجلس نماینده‌گان راه یافتند. و همین یکی از علت های مخالفت آن باشنده‌گان غزنی است که دفتر ولایتی کمیسیون را بسته اند و خواهان حوزه یی شدن انتخابات استند.
 
سجادی  افزود:«حق دارند مردم ولایت غزنی که در تمام ولسوالی ها کرسی های نماینده گی خود شان را با رای شان بدست بگیرند و راه حل این است که  حکومت زمینه حضور آنها را به پای صندوق های رای در تمام ولسوالی ها فراهم بسازد.»
 
بر بنیاد تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات غزنی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شده است و از هر حوزه کسانی که بیش ترین رای را بدست میاورند به مجلس نماینده گان راه خواهند یافت.
 
کمیسیون انتخابات می گوید که حوزه ها بر بنیاد نفوس و مساحت تقسیم حواهند شد و برای این کار کمیته یی به کار گماشته شده است.

انتخابات ۹۷

انتقاد نماینده‌گان غزنی از برگزاری انتخابات به گونۀ حوزه‌یی

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم اش را در باره برگزاری انتخابات به گونه حوزه‌یی تنها در غزنی نهایی و برگشت ناپذیر می داند.

Thumbnail

 نماینده‌گان غزنی در شورای ملی، برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها را به گونۀ حوزه‌یی در این ولایت غیر قانونی و تبعیض آمیز می‌دانند.
 
نماینده‌گان غزنی این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را پذیرفتنی نمی‌دانند و هشدار می‌دهند که با کارگیری از تمامی شیوه‌ها و ابزارها در برابر این تصمیم خواهند ایستاد.
 
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم اش را در باره برگزاری انتخابات به گونه حوزه‌یی تنها در غزنی نهایی و برگشت ناپذیر می داند.
 
طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی کم از کم یک سال روی میز حکومت بی پاسخ ماند و سرانجام حکومت پس از یک سال خاموشی این طرح را به علت سپری شدن زمان قانونی آن رد کرد به این ترتیب هر ولایت مانند گذشته ها یک حوزه انتخاباتی اعلام شد.
 
اما اکنون کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته است که انتخابات را تنها در ولایت غزنی به گونه حوزه‌یی برگزار نماید.
 
عبدالقیوم سجادی    مجلس نماینده گان – غزنی حوزه بندی انتخابات ولایت غزنی به گونه استثنایی و متفاوت از دیگر ولایت های کشور تبعیض آشکار در حق مردم غزنی بوده و نمی تواند قابل قبول باشد"
 
پیش از این و همزمان با آغاز روند ثبت نام های رای دهنده گان شماری از باشنده گان غزنی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بستند و خواهان حوزه یی شدن انتخابات شدند.
 
با بسته ماندن دفتر ولایتی کمیسیون، باشنده گان غزنی از نامزدی در انتخابات مجلس نماینده گان و شورا های ولسوالی باز ماندند ونیز روند ثبت نام های رای دهنده گان در غزنی به راه نیافتاد.
 
ازهمین رو کمیسیون مستقل انتخابات غزنی را به گونه استثنایی به حوزه های انتخاباتی تقسیم کرده است. و روند ثبت نام های رای دهنده گان و نامزدان در این ولایت بر بنیاد یک تقویم  تازه وجداگانه آغاز خواهند شد.
 
سید حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات :«قانون اساسی و قانون انتخابات می گوید که کمیسیون مکلفیت دارد که زمینه انتخابات را به همه مردم افغانستان و همه اقوام مختلف کشور ما مساعد سازد فیصله که ما کرده ایم مطابق قانون است.»
 
غزنی یازده نماینده دارد و در انتخابات پیشین به علت نا امنی ها در بسیاری از بخش های این ولایت تمامی یازده نماینده غزنی از یک قوم به مجلس نماینده‌گان راه یافتند. و همین یکی از علت های مخالفت آن باشنده‌گان غزنی است که دفتر ولایتی کمیسیون را بسته اند و خواهان حوزه یی شدن انتخابات استند.
 
سجادی  افزود:«حق دارند مردم ولایت غزنی که در تمام ولسوالی ها کرسی های نماینده گی خود شان را با رای شان بدست بگیرند و راه حل این است که  حکومت زمینه حضور آنها را به پای صندوق های رای در تمام ولسوالی ها فراهم بسازد.»
 
بر بنیاد تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات غزنی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شده است و از هر حوزه کسانی که بیش ترین رای را بدست میاورند به مجلس نماینده گان راه خواهند یافت.
 
کمیسیون انتخابات می گوید که حوزه ها بر بنیاد نفوس و مساحت تقسیم حواهند شد و برای این کار کمیته یی به کار گماشته شده است.

هم‌رسانی کنید