تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی به سوی بلخ حرکت کردند

پس از پنجاه روز اعتراض در برابر نماینده‌گی‌های نهادهای خارجی و سفارت خانه‌ها در کابل، اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، صبح امروز (جمعه ۱۹اسد) به سوی ولایت بلخ حرکت کردند.

آنان، قرار است مسیر کابل تا بلخ – ۵۵۰ کیلومتر - را با پای برهنه قدم بزنند و صدای صلح‌خواهی شان را برای باشنده‌گان این ولایت برسانند.

این صلح خواهان، می‌گویند که با بزرگان قوم، عالمان دین و باشنده‌گان ولایت‌هایی‌که در مسیر راه کابل – بلخ قرار دارند، خواهند نشست و در بارۀ صلح به آنان خواهند گفت.

بسم الله وطن دوست، سخن‌گوی این حرکت می‌گوید: «در راه با مردم گپ خواهد زدیم، با عالمان دین و باشنده‌گان محل و از شان می خواهیم که از صلح پشتیبانی کنند و صلح به دست خود مردم است. تا زمانی که مردم آوازهای شان را برای صلح خواهی بلند نکنند همین جنگ ادامه خواهند داشت.»

اعضای این حرکت مردمی صلح خواهی، در روز پنجم عید ماه رمضان (۲۸ جوزا) که کشور در یک آتش بس یک طرفه از سوی حکومت به سر می‌برد، به کابل رسیدند. آنان مسیر ۶۵۰ کیلومتری هلمند تا کابل را پیاده طی کرده بودند.

در نزدیک به دو ماۀ گذشته خواسته‌های صلح خواهی شان را با بست نشینی در پشت درهای شماری از سفارتخانه‌ها، دیدار با مردم و راه اندازی برنامه‌ها به گوش جهانیان رسانیدند.

اقبال خیبر، رهبر حرکت مردمی صلح خواهی می‌گوید: «روزانه تا بیست کیلومتر می‌خواهیم راه برویم. این بار پای برهنه استیم. در مورد آن گپ خاصی گفته نمی توانم چون یک تجربه تازه یی برای ما است. با همین تجربه تازه ما می خواهیم که مردم را متوجه بسازیم تا حرکت کنند و یکجا بشوند.»

افغانستان

اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی به سوی بلخ حرکت کردند

رهبر این گروۀ پانزده نفری، می‌گوید که آنان می‌خواهند تا فاصلۀ کابل – بلخ را با پای پیاده بپیمایند و پیام صلح خواهی را به باشنده‌گان شمال کشور برسانند.

تصویر بندانگشتی

پس از پنجاه روز اعتراض در برابر نماینده‌گی‌های نهادهای خارجی و سفارت خانه‌ها در کابل، اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، صبح امروز (جمعه ۱۹اسد) به سوی ولایت بلخ حرکت کردند.

آنان، قرار است مسیر کابل تا بلخ – ۵۵۰ کیلومتر - را با پای برهنه قدم بزنند و صدای صلح‌خواهی شان را برای باشنده‌گان این ولایت برسانند.

این صلح خواهان، می‌گویند که با بزرگان قوم، عالمان دین و باشنده‌گان ولایت‌هایی‌که در مسیر راه کابل – بلخ قرار دارند، خواهند نشست و در بارۀ صلح به آنان خواهند گفت.

بسم الله وطن دوست، سخن‌گوی این حرکت می‌گوید: «در راه با مردم گپ خواهد زدیم، با عالمان دین و باشنده‌گان محل و از شان می خواهیم که از صلح پشتیبانی کنند و صلح به دست خود مردم است. تا زمانی که مردم آوازهای شان را برای صلح خواهی بلند نکنند همین جنگ ادامه خواهند داشت.»

اعضای این حرکت مردمی صلح خواهی، در روز پنجم عید ماه رمضان (۲۸ جوزا) که کشور در یک آتش بس یک طرفه از سوی حکومت به سر می‌برد، به کابل رسیدند. آنان مسیر ۶۵۰ کیلومتری هلمند تا کابل را پیاده طی کرده بودند.

در نزدیک به دو ماۀ گذشته خواسته‌های صلح خواهی شان را با بست نشینی در پشت درهای شماری از سفارتخانه‌ها، دیدار با مردم و راه اندازی برنامه‌ها به گوش جهانیان رسانیدند.

اقبال خیبر، رهبر حرکت مردمی صلح خواهی می‌گوید: «روزانه تا بیست کیلومتر می‌خواهیم راه برویم. این بار پای برهنه استیم. در مورد آن گپ خاصی گفته نمی توانم چون یک تجربه تازه یی برای ما است. با همین تجربه تازه ما می خواهیم که مردم را متوجه بسازیم تا حرکت کنند و یکجا بشوند.»

هم‌رسانی کنید