تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تلاش کمیتۀ گزینش برای معرفی یک عضو کمبود کمیسیون انتخابات

یوسف رشید، عضو پیشین کمیته گزینش گفته است:"کمیته گزینش یک هفته وقت دارد که سه روز آن در برگیرنده پذیرش درخواستی ها بود که امروز به پایان رسید و تا چهار روز دیگر باید سه تن را به ریاست جمهوری معرفی کند."

امروز چهارشنبه سومین و آخرین روز دریافت درخواست‌ها از سوی کمیتۀ گزینش برای انتخاب یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات بود.

یک منبع این کمیته می‌گوید که تا آغاز امروز بیش از پنجاه در خواست دریافت کرده‌اند و قرار است که این کمیته تا چهار روز دیگر سه تن را به ریاست جمهوری معرفی کند.

اما نهاد های ناظر انتخابات می‌گویند که هم کمیتۀ گزینش و هم برآیند کار این کمیته غیر قانونی است.

سرانجام کمیتۀ گزینش برای انتخاب یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات دست به کار شده است و امروز واپسین روز پذیرش درخواستی ها بود. این کمیته مسوولیت دارد که تا چهار روز دیگر از میان در خواست کننده‌گان سه تن را برگزیند و نام های آنان را به ریاست جمهوری بفرستد تا رییس جمهور از میان آنان یک تن را به حیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات برگزیند.

یوسف رشید، عضو پیشین کمیته گزینش گفته است:"کمیته گزینش یک هفته وقت دارد که سه روز آن در برگیرنده پذیرش درخواستی ها بود که امروز به پایان رسید و تا چهار روز دیگر باید سه تن را به ریاست جمهوری معرفی کند."

بر بنیاد ماده شانزده هم قانون انتخابات، جانشین یک عضو کمبود باید از همان قوم و همان جنس عضو پیشین باید باشد.

حبیب شینواری، عضو دیده بان انتخابات افغانستان گفته است:"بر بنیاد قانون انتخابات باید این فرد از همان قوم و جنس عضو کمبود باشد اما حالا در میان چهل تا پنجاه تن که درخواست داده اند از هر قوم هستند و حتا زنان هم هستند."

با این همه کار کمیته گزینش و برآیند کار آن غیر قانونی گفته می شود.

جانداد سپین غر، رییس شبکه اکسین گفته اس:"هم تشکیل کمیته گزینش غیر قانونی است و هم نتیجه کار این کمیته غیر قانونی است."

نهادهای ناظر انتخابات به این باور هستند که یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات باید از میان فهرستی برگزیده می‌شد که در دور نخست کار کمیته گزینش انتخاب شده بودند. 

نزدیک به دو ماه پیش رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات از مقام اش برکنار شد و حکومت تا اکنون نتوانسته است یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات را برگزیند.

افغانستان

تلاش کمیتۀ گزینش برای معرفی یک عضو کمبود کمیسیون انتخابات

یوسف رشید، عضو پیشین کمیته گزینش گفته است:"کمیته گزینش یک هفته وقت دارد که سه روز آن در برگیرنده پذیرش درخواستی ها بود که امروز به پایان رسید و تا چهار روز دیگر باید سه تن را به ریاست جمهوری معرفی کند."

Thumbnail

امروز چهارشنبه سومین و آخرین روز دریافت درخواست‌ها از سوی کمیتۀ گزینش برای انتخاب یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات بود.

یک منبع این کمیته می‌گوید که تا آغاز امروز بیش از پنجاه در خواست دریافت کرده‌اند و قرار است که این کمیته تا چهار روز دیگر سه تن را به ریاست جمهوری معرفی کند.

اما نهاد های ناظر انتخابات می‌گویند که هم کمیتۀ گزینش و هم برآیند کار این کمیته غیر قانونی است.

سرانجام کمیتۀ گزینش برای انتخاب یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات دست به کار شده است و امروز واپسین روز پذیرش درخواستی ها بود. این کمیته مسوولیت دارد که تا چهار روز دیگر از میان در خواست کننده‌گان سه تن را برگزیند و نام های آنان را به ریاست جمهوری بفرستد تا رییس جمهور از میان آنان یک تن را به حیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات برگزیند.

یوسف رشید، عضو پیشین کمیته گزینش گفته است:"کمیته گزینش یک هفته وقت دارد که سه روز آن در برگیرنده پذیرش درخواستی ها بود که امروز به پایان رسید و تا چهار روز دیگر باید سه تن را به ریاست جمهوری معرفی کند."

بر بنیاد ماده شانزده هم قانون انتخابات، جانشین یک عضو کمبود باید از همان قوم و همان جنس عضو پیشین باید باشد.

حبیب شینواری، عضو دیده بان انتخابات افغانستان گفته است:"بر بنیاد قانون انتخابات باید این فرد از همان قوم و جنس عضو کمبود باشد اما حالا در میان چهل تا پنجاه تن که درخواست داده اند از هر قوم هستند و حتا زنان هم هستند."

با این همه کار کمیته گزینش و برآیند کار آن غیر قانونی گفته می شود.

جانداد سپین غر، رییس شبکه اکسین گفته اس:"هم تشکیل کمیته گزینش غیر قانونی است و هم نتیجه کار این کمیته غیر قانونی است."

نهادهای ناظر انتخابات به این باور هستند که یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات باید از میان فهرستی برگزیده می‌شد که در دور نخست کار کمیته گزینش انتخاب شده بودند. 

نزدیک به دو ماه پیش رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات از مقام اش برکنار شد و حکومت تا اکنون نتوانسته است یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات را برگزیند.

هم‌رسانی کنید