تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

مشعل: بیش از هزار سرباز خیالی در تشکیل پولیس غزنی وجود داشته اند

فرماندۀ پولیس غزنی می‌گوید که در تشکیل پولیس ملی در این ولایت، در حدود یک هزار و یک صد پولیس خیالی وجود داشته اند.

فرید مشعل که به تازه‌گی به حث فرماندۀ پولیس غزنی گماشته شده است، از حیف و میل شدن تنخواه‌ هایی خبر سخن میزند که برای این سربازان خیالی پرداخته می شده اند.

اما وزارت امور داخله، شمار پولیس خیالی را در ولایت غزنی، به این بزرگی نمی داند.

فرمانده پولیس غزنی، به روز دوشنبه، از آنچه که بزرگی شمار پولیس خیالی در این ولایت دانسته می شود، پرده برداشت. 

فرید مشعل، فرمانده پولیس غزنی گفت:« ضعف مدیریت طبیعی است که وجود داشته است، ما بسیار پولیس خیالی داشتیم که تاکنون در حدود یک هزار و یک صد شان را من یافته ام. معاش و اعاشه این یک هزار و یک صد سرباز حیف و میل می شدند.»    

اما وزارت امور داخله با این گفته‌های فرمانده پولیس غزنی، موافق نیست.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:« من تایید نمی کنم که در این سطح باشد؛ اما در ساحات دور دست و در تعدادی از ولسوالی ها، بلی هنوز هم این مشکل وجود دارد.»  

غزنی از آن ولایت‌های کشور است که همواره گواه نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان بوده اند.

در چنین اوضاعی، همواره از نبود نیروی کافی در این ولایت نیز انتقاد شده است.

نصیر فقیری - عضو شورای ولایتی گفت:« دست به فساد زدند و از امتیازات، اعاشه و معاش سرباز دزدی کردند و وضعیت امنیتی غزنی را به یک حالی بحرانی کشاندند.»

فاطمه نظری - مجلس نماینده گان گفته است:« به این باور استند که تعداد سربازان در پوسته های امنیتی بالاست؛ ولی متاسفانه زمانی که حملات صورت می گیرد، زمانی که بررسی می شود، پولیس به تعداد بسیار کمی است که نمی توانند مقاومت کنند در برابر تهاجم!»

از نُزده واحد اداری غزنی، تنها ولسوالی‌های ناور، جاغوری و مالستان، به گونۀ کامل امن استند و در  ولسوالی‌های دیگر این ولایت، یا جنگ‌ها جریان دارند و یا این ولسوالی‌ها با تهدیدهایی روبرو استند.

در حدود سه هفته پیش، طالبان بر چندین ولسوالی و روستا در غزنی حمله کردند و حتا دامنه این حمله ها تا حومه های شهر غزنی هم گسترش یافت؛ اما سرانجام نیروهای دولتی این حمله ها را  پس زدند.

افغانستان

مشعل: بیش از هزار سرباز خیالی در تشکیل پولیس غزنی وجود داشته اند

از نُزده واحد اداری غزنی، تنها ولسوالی‌های ناور، جاغوری و مالستان، به گونۀ کامل امن استند و در  ولسوالی‌های دیگر این ولایت، یا جنگ‌ها جریان دارند و یا این ولسوالی‌ها با تهدیدهایی روبرو استند.

Thumbnail

فرماندۀ پولیس غزنی می‌گوید که در تشکیل پولیس ملی در این ولایت، در حدود یک هزار و یک صد پولیس خیالی وجود داشته اند.

فرید مشعل که به تازه‌گی به حث فرماندۀ پولیس غزنی گماشته شده است، از حیف و میل شدن تنخواه‌ هایی خبر سخن میزند که برای این سربازان خیالی پرداخته می شده اند.

اما وزارت امور داخله، شمار پولیس خیالی را در ولایت غزنی، به این بزرگی نمی داند.

فرمانده پولیس غزنی، به روز دوشنبه، از آنچه که بزرگی شمار پولیس خیالی در این ولایت دانسته می شود، پرده برداشت. 

فرید مشعل، فرمانده پولیس غزنی گفت:« ضعف مدیریت طبیعی است که وجود داشته است، ما بسیار پولیس خیالی داشتیم که تاکنون در حدود یک هزار و یک صد شان را من یافته ام. معاش و اعاشه این یک هزار و یک صد سرباز حیف و میل می شدند.»    

اما وزارت امور داخله با این گفته‌های فرمانده پولیس غزنی، موافق نیست.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:« من تایید نمی کنم که در این سطح باشد؛ اما در ساحات دور دست و در تعدادی از ولسوالی ها، بلی هنوز هم این مشکل وجود دارد.»  

غزنی از آن ولایت‌های کشور است که همواره گواه نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان بوده اند.

در چنین اوضاعی، همواره از نبود نیروی کافی در این ولایت نیز انتقاد شده است.

نصیر فقیری - عضو شورای ولایتی گفت:« دست به فساد زدند و از امتیازات، اعاشه و معاش سرباز دزدی کردند و وضعیت امنیتی غزنی را به یک حالی بحرانی کشاندند.»

فاطمه نظری - مجلس نماینده گان گفته است:« به این باور استند که تعداد سربازان در پوسته های امنیتی بالاست؛ ولی متاسفانه زمانی که حملات صورت می گیرد، زمانی که بررسی می شود، پولیس به تعداد بسیار کمی است که نمی توانند مقاومت کنند در برابر تهاجم!»

از نُزده واحد اداری غزنی، تنها ولسوالی‌های ناور، جاغوری و مالستان، به گونۀ کامل امن استند و در  ولسوالی‌های دیگر این ولایت، یا جنگ‌ها جریان دارند و یا این ولسوالی‌ها با تهدیدهایی روبرو استند.

در حدود سه هفته پیش، طالبان بر چندین ولسوالی و روستا در غزنی حمله کردند و حتا دامنه این حمله ها تا حومه های شهر غزنی هم گسترش یافت؛ اما سرانجام نیروهای دولتی این حمله ها را  پس زدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره