تازه‌ترین خبرها
مجموع: ۸,۹۱۸,۱۰۷ - آخرین به‌روز رسانی در تاریخ

ناتو در تأمین امنیت انتخابات افغانستان همکاری می‌کند

درهمین حال، رییس جمهورغنی هشدار می‌دهد که هرگاه نیروهای امنیتی در انتخابات مداخله کنند به زودترین فرصت ممکن به دادگاه کشانیده خواهند شد.

ناتو در تأمین امنیت انتخابات افغانستان همکاری می‌کند

درهمین حال، رییس جمهورغنی هشدار می‌دهد که هرگاه نیروهای امنیتی در انتخابات مداخله کنند به زودترین فرصت ممکن به دادگاه کشانیده خواهند شد.

Thumbnail

مرکزهای ثبت‌نام‌

انتخابات و امنیت

خبرهای بیشتر

 

باید بدانید